Bolagsstämmoprotokoll

Bolagsstämmoprotokoll förs vid bolagsstämma. Protokollet ska innehålla bland annat röstlängden, alla beslut som har fattats på stämman och resultat av eventuella omröstningar.

Bolagsstämmans ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid bolagsstämman och protokollet ska undertecknas av denne. Dessutom ska bolagsstämman utse minst en justeringsperson som också ska underteckna protokollet.

Det behövs ingen justeringsperson i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

Det går att fatta bolagsstämmobeslut trots att inget egentligt sammanträde har ägt rum, så kallad skrivbordsstämma. Det kallas på latin per capsulam. Då skickas protokollet runt till alla aktieägare för underskrift. Det förekommer i bolag med ett litet antal aktieägare och där alla är överens om besluten. Ett stämmoprotokoll måste ändå alltid upprättas även om inget sammanträde formellt har hållits.

Senast två veckor efter stämman ska det justerade protokollet finnas hos bolaget, så att intresserade aktieägare kan få titta på det. Om någon aktieägare begär det ska han få en kopia av protokollet hemskickad. Protokollen ska arkiveras på ett betryggande sätt och det är styrelsen som ansvarar för det.

Aktiebolag – Kunskap & mjukvara för att driva AB - Björn Lundén - Ordförklaring för bolagsstämmoprotokoll - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.