Redovisningsprinciper

På redovisningsområdet finns ett antal redovisningsprinciper som styr den löpande redovisningen och årsredovisningen. De flesta av dessa principer finns i årsredovisningslagen medan några utvecklats genom praxis.

De viktigaste redovisningsprinciperna är:

överskådlighet

god redovisningssed

rättvisande bild

fortlevnadsprincipen

jämförbarhetsprincipen

försiktighetsprincipen

periodiseringsprincipen

post för post-principen

kontinuitetsprincipen

neutralitetsprincipen

väsentlighetsprincipen

matchningsprincipen

kongruensprincipen

bruttoredovisning/kvittningsförbud (nonoffset).

I undantagsfall är det tillåtet att avvika från ovanstående redovisningsprinciper. Två krav måste då vara uppfyllda: dels måste det finnas en orsak till avvikelsen, dels måste avvikelsen leda till att årsredovisningen bättre uppfyller kraven på överskådlighet, rättvisande bild och god redovisningssed.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för redovisningsprinciper - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.