Bokslut & årsredovisning / Anläggningsregister

Vad är anläggningsregister?

Faktagranskad artikel

Ett anläggningsregister är ett register över ett företags anläggningstillgångar med information om bl a anskaffningstidpunkt, gjorda avskrivningar, utrangeringar och försäljningar. 

Publicerad: 2022-02-26
Varför anläggningsregister?

Varje anläggningstillgång ska värderas för sig i bokslutet. Det är därför du måste hålla reda på de olika inventarierna samt övriga materiella och immateriella anläggningstillgångar (såsom byggnader, mark,
patent, hyresrätter) i ett anläggningsregister. I anläggningsregistret för du in uppgifter varje gång företaget köper, säljer eller utrangerar inventarier. Vid försäljning och utrangering ska anskaffningsvärdet och de sammanlagda planenliga avskrivningarna bokas bort, helst löpande under året, men senast i samband med bokslutet.

Komponentavskrivning

I vissa fall delas en tillgång upp i olika komponenter eller avskrivningsenheter. Det kan t ex vara en hjullastare med kranarm. I detta fall kanske själva kranarmen räknas som en komponent och hjullastarens
däck som en annan. Eftersom nyttjandeperioden skiljer sig mellan komponenterna ska de tas upp var för sig i anläggningsregistret som egna avskrivningsenheter.

Så länge inventarierna finns kvar i företaget

Inventarier mm som är helt avskrivna ska finnas kvar i registret så länge de finns kvar i företaget, dvs tills de säljs eller utrangeras.

Företag med ett fåtal anläggningstillgångar

I företag med ett litet antal anläggningstillgångar kan ett anläggningsregister bestå av exempelvis en pärm med kopior av inköpsfakturorna ordnade i tidsordning. I samband med bokslut upprättas ofta en specifikation över årets inköp av anläggningstillgångar. Sådana specifikationer kan också samlas och användas som anläggningsregister under kommande år.

I enskild näringsverksamhet som avslutar räkenskaperna med förenklat årsbokslut räcker det med en enklare inventarieförteckning.

Att arbeta med anläggningsregister i våra program

I våra program BL Bokslut och BL Bokföring Plus finns smidiga funktioner för anläggningsregister. Du registrerar tillgångarna i programmets register och anger den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningarna beräknas och bokförs sedan automatiskt månad för månad. Säljer man en tillgång
beräknas även resultatet automatiskt och bokförs. Har företaget många anläggningstillgångar underlättar ett automatiserat anläggningsregister arbetet betydligt.

För att underlätta avstämningen av ett anläggningsregister finns i programmen en avstämningsfunktion som hjälper dig att spåra och korrigera eventuella felaktigheter.