30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Finansieringsanalys

En finansieringsanalys är en analys av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under räkenskapsåret. Man kan också uttrycka det som att en finansieringsanalys visar penningflödena i det senast fastställda bokslutet.

Syftet med att upprätta en finansieringsanalys är att få fram en bild över de verkliga penningflödena under mätperioden. Finansieringsanalysen fokuserar på likviditet och kapitalbindning. Den visar också hur verksamheten har finansierats och hur stora investeringarna har varit.

Finansieringsanalysen består av tre huvuddelar:

  • Kapitalanskaffning (tillförda medel). Denna del visar hur företaget har skaffat sina pengar. Kapitalanskaffningen kan vara intern eller extern.
  • Kapitalanvändning (använda medel). Hur har företaget använt det anskaffade kapitalet? Genom att studera kapitalanvändningen ser du nivån på investeringar, amorteringar och likviditetsförändringar.
  • Finansieringsbalans. Finansieringsbalansen kan beskrivas som saldot av företagets tillförsel och användning av medel. En viktig fråga är hur före taget har klarat sin finansiering. Har finansieringen klarats med intern tillförsel eller har det krävts extern upplåning?

Större företag måste göra en finansieringsanalys i årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket.

Med större företag menas företag som överskrider minst två av nedanstående tre gränsvärden:

• företag där tillgångarnas nettovärde (balansomslutning) enligt balansräkningarna för de två senaste åren har överstigit 40 miljoner kr

• företag som under de två senaste åren haft mer än 80 miljoner kr.

• företag som under de två senaste åren haft fler än 50 anställda.

Med tillgångarnas nettovärde menas redovisade värden på tillgångarna med avdrag för värdeminskning, lagerreserv, ackumulerade överavskrivningar etc.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för finansieringsanalys - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.