Koncernredovisning

I princip alla moderföretag som omfattas av årsredovisnings­lagen ska göra en koncernredovisning. Det finns dock vissa undantag. Följande behöver inte göra koncernredovisning:

• Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under de två senaste räkenskapsåren och ett nettovärde på koncernföretagens tillgångar på högst 40 milj kr under de två senaste räkenskapsåren).

• Är moderbolaget självt ett dotterbolag behöver det inte göra någon koncernredovisning om det finns med i en koncernredovisning som görs av ett annat företag som lyder under lagstiftningen i en stat inom ett EES-land.

Oäkta koncerner.

Moderföretag som inte behöver upprätta koncernredovisning ska istället i sin årsredovisning lämna upplysningar om vinster på transaktioner inom koncernen.

Koncernredovisningen består av:

koncernbalansräkning

koncernresultaträkning

noter

förvaltningsberättelse

finansieringsanalys.

Finansieringsanalysen behöver endast göras av företag som är så stora att de måste ha auktoriserad revisor.

För koncernredovisningen gäller samma krav som för den vanliga årsredovisningen.

Bokslut & årsredovisning - Förenkla med info & mjukvara från Björn Lundén - Ordförklaring för koncernredovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.