Enskild Firma / Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

– förlängs till och med september 2021 
LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen har beslutat att förlänga omsättningsstöden till enskilda näringsidkare för tiden juli–september.

Publicerad: 2021-07-08
Stödet förlängs

Det är samma villkor som tidigare som gäller för stödet. Nettoomsättningen ska alltså ha minskat med mer än 30% jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut. Stöd kan då utgå med 90% av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

Kan sökas till och med 30 november 2021

Reglerna om förlängningen träder ikraft 1 oktober 2021. Stöden för juli–september kan sökas fram till och med 30 november 2021.

Minsta stöd

För att få stöd måste stödet för stödperioden uppgå till minst 1 000 kr/stödperiod (månad).

Övriga villkor

Liksom tidigare krävs att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande ska vara orsakad av effekterna av coronapandemin.

Näringsidkaren ska också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att kunna få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för omsättningstapp som stödet beräknas på.

Även vid erhållen a-kassa

Det är möjligt att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser.

Stödet ska dock minskas med den a-kasseersättning som näringsidkaren fått för stödperioden.

Beräkning av nettoomsättning mm

Vad som menas med nettoomsättning och hur den ska beräknas har inte ändrats. Liksom tidigare ska stödet minskas med ersättning som näringsidkaren fått i försäkringsersättning, kulturstöd och omställningsstöd.

Vad menas med nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilde näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod uppgår till ett negativt belopp, ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr.

Stödnivåer

Stödet uppgår till 90% av omsättningstappet under dessa perioder.

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av omsättningstapp)
mars 202130%90%
april 202130%90%
maj 202130%90%
juni 202130%90%
Takbelopp

Stödet uppgår till högst följande belopp:

PeriodMaximalt stödMax om a-kassa
mars 202124 000 kr18 000 kr1/12 000 kr2
april 202124 000 kr18 000 kr1/12 000 kr2
maj 202124 000 kr18 000 kr1/12 000 kr2
juni 202124 000 kr18 000 kr1/12 000 kr2
1 Om näringsidkaren fått a-kasseersättning under mer än 10% men mindre än 50% av antalet kalenderdagar under stödperioden.
Ansökan

Ansökan ska lämnas via Boverkets e-tjänst och innehålla följande uppgifter:

 • nettoomsättningen under det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019 (eller 2018 i vissa fall, se ovan),
 • antal kalenderdagar med föräldrapenning eller sjukpenning om referensperioden avser 2018,
 • nedgången i nettoomsättningen jämfört med nettoomsättningen för referensperioden,
 • om nedgången i nettoomsättningen är orsakad av effekterna av spridningen av sjukdomen covid-19,
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på,
 • stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
 • om näringsidkaren avser att söka, har ansökt om eller fått beslut om omställningsstöd för den aktuella stödperioden,
 • om näringsidkaren avser att söka, har ansökt om eller fått beslut om arbetslöshetsersättning för den aktuella stödperioden,
 • annat stöd som lämnats enligt kommissionens förordningar om stöd av mindre betydelse som den enskilda näringsidkaren har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret,
 • om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud,
 • de övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta beslut om stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Ett utdrag ur bokföringen ska bifogas ansökan.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!