Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

– så funkar reglerna 
Enskild Firma – tips och råd från Björn Lundén - Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har beslutat om ett nytt omsättningsstöd som riktar sig enbart till enskilda näringsidkare som drabbats hårt av coronapandemin, t ex företag inom kultur- och turismsektorn. Stödet trädde ikraft den 9 november 2020. 

Publicerad: 2020-11-11

Stödet liknar det tidigare omställningsstödet, men gäller med andra beloppsbegränsningar och riktar enbart in sig på omsättningstapp, inte på vilka kostnader man har haft.

Villkor för omsättningsstöd

Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

Det krävs också att nettoomsättningen har minskat med minst 30% för stödperioden mars–april jämfört med motsvarande period 2019. För att få stöd för stödperioden maj krävs ett omsättningstapp på minst 40%, och för juni–juli 50%. Det handlar alltså om tre olika perioder som behandlas var för sig.

StödperiodOmsättningstapp
mars–april30%
maj40%
juni–juli50%

För att få stödet krävs att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av spridningen av covid 19.

Det krävs en omsättning på minst 200 000 kr under föregående år för att få stöd. Om räkenskapsåret var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på minsta omsättning (200 000 kr) justeras i motsvarande mån.

För att få stödet krävs att näringsidkaren under stödperioden inte har haft rätt till a-kasseersättning. Man måste också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

Stöd får man inte heller om man är försatt i konkurs eller har näringsförbud.

Stödnivå

Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen, dock högst 120 000 kr.

För att få stöd måste stödet dock uppgå till minst följande belopp:

  • 2 000 kr för stödperioden mars-april
  • 1 000 kr för stödperioden maj
  • 2 000 kr för stödperioden juni-juli

Nisse jobbar med ljus och ljud

Nisse har en enskild firma med verksamhet inom ljud och ljus. När corona kom avbokades nästan alla arrangemang där han skulle ha skött ljud och ljussättning.

Under juni-juli 2019 hade Nisse en nettoomsättning på 200 000 kr. Motsvarande period under 2020 var nettoomsättningen 15 000 kr. Ett omsättningstapp på 200 000 – 15 000 = 185 000 kr, dvs 185 000 / 200 000 = 92,5%.

Omsättningstappet är alltså mer än 50% och eftersom Nisse uppfyller övriga kriterier kan han få omsättningsstöd med 75% x 185 000 = 138 750 kr.

Stödet är dock begränsat till 120 000 kr, så detta är det högsta belopp Nisse kan få.

Nettoomsättning

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i den enskilda näringsidkarens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, under förutsättning att intäkterna är hänförliga till en näringsverksamhet som bedrivs i Sverige.

En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts, med tillämpning av de redovisningsprinciper som den enskilde näringsidkaren tillämpat för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019.

Om nettoomsättningen för en stödperiod uppgår till ett negativt belopp, ska nettoomsättningen för den perioden anses vara 0 kr.

Omsättningsstödet ska minskas med andra erhållna stöd

Omsättningsstödet ska minskas med belopp som man fått i:

  • försäkringsersättning, skadestånd eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet beräknas på.
  • hyresstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • kulturstöd om stödet lämnats för den period som ansökan avser.
  • omställningsstöd som lämnats för den period som ansökan avser.
Beslutas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket

Det blir länsstyrelsen som beslutar om omsättningsstödet och Boverket som sköter utbetalningen. Ansökan ska ske på ett formulär som kommer att finnas på Boverkets e-tjänst.

Ansökan ska lämnas på heder och samvete, och med ansökan ska även ett utdrag ur bokföringen bifogas för de aktuella månaderna.

Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast 31 januari 2021.

Omsättningsstödet föreslås förlängas

Omsättningsstödet föreslås förlängas med tre månader, dvs med augusti–oktober. Kravet för att få stödet är ett omsättningstapp på minst 40% under dessa månader. Stödet för augusti–oktober ska bli 75% av omsättningstappet.

Regeringen föreslår också att omsättningsstödet förlängs med perioderna november–december 2020 och januari–februari 2021.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 30% för perioderna november–december 2020 och januari–februari 2021. Stödet ska bli 75% av omsättningstappet. Kravet på minsta omsättning för att få stödet sänks under dessa stödperioder från 200 000 kr till 180 000 kr under 2019. Anledningen till att tappet jämförs med 2019 och inte 2020 beror på EU-kommissionens riktlinjer för den här typen av stöd.

PeriodOmsättningstapp, minstStöd (av omsättningstapp)
mars–april30%75%
maj40%75%
juni–juli50%75%
augusti–oktober40%75%
nov–dec30%

75%

jan–feb 202130%

75%

Förslag om utökat omsättningsstöd november 2020–februari 2021 

Regeringen har redan tidigare aviserat sina planer på att förlänga omsättningsstödet. Förlängningarna gäller november–december 2020 och januari–februari 2021.

Nu föreslås att omsättningsstödet för enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska utökas. Stödnivån för november–februari föreslås bli 90% av omsättningsminskningen, istället för den tidigare föreslagna nivån på 75%.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!