Företagande / Soliditet – vilken nivå är egentligen bra?

Soliditet  

– vilken nivå är egentligen bra? 
Faktagranskad artikel

Här visar vi hur du snabbt räknar ut företagets soliditet och vilka faktorer som påverkar soliditeten. 

Publicerad: 2024-02-15

Här lär du dig beräkna företagets soliditet och kan se hur ni ligger till jämfört med genomsnittet i er bransch.

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Soliditet = (Eget kapital + 79,4 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Procentsatsen 79,4 förklaras av att bolagsskatten f n är 20,6 % (100 –20,6 = 79,4).

Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. Så länge företaget kan generera lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinuerligt. Detta kräver dock att ägarna återinvesterar vinstmedel i företaget och kanske skjuter till ytterligare kapital när det behövs. En hög soliditet förutsätter nämligen en hög grad av självfinansiering.

Man säger att ju högre soliditet företaget har, desto längre kommer företaget att överleva även om det går med förlust. Men är det sant i alla lägen? Är det inte bättre för verksamhetens överlevnad att verksamheten expanderar genom nya satsningar? Ger inte vissa skulder snarare en hävstång till ännu bättre lönsamhet i verksamheten och därmed längre överlevnad? Och därmed bättre betalningsförmåga på – just det, lång sikt...

Med BL Total sköter du företagets bokföring, fakturering och betalningar smidigt på webben och i mobilen. Prova gratis i 30 dagar!
Statistik över soliditeten i olika branscher

Vad som är det bästa soliditetstalet är inte så lätt att svara på, det beror på verksamhetens omfattning, bransch, avkastningsmöjligheter, mm.

SCB:s branschstatistik visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här ser du soliditetstalen för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda.

Som du ser är det i konsultbranscherna som soliditeten är högst. Det förklaras främst av att företag i dessa branscher inte tvingas till lika stora investeringar som t ex fastighetsbolag, tillverkningsindustri, åkerier mfl och därför är mindre skuldsatta.

Bransch Soliditet % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning)  50 
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning  33
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten  41
Detaljhandel (utom med motorfordon)  36
Transport- och magasineringsföretag   36
Hotell, restaurang och bar  31
Informations- och kommunikationsverksamhet   58
Utbildning, sjukvård och andra tjänster   62
Metallindustri (ej maskiner och apparater)   47
Byggentreprenörer  41
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer  46
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon)  43
Åkerier och flyttfirmor  36
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl  60
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation  61
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl  61
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer  58

Källa: SCB Branschstatistik

Faktorer som påverkar soliditeten

Soliditeten är inget som ett företag arbetar direkt med att förbättra. Istället stärks soliditeten indirekt genom allmänna åtgärder som vinstdrivande verksamhet, återinvesterade vinster, amorteringar på lån, mm. Höga och låga soliditetstal kan möjligen fungera som en signal till ägarna att antingen återinvestera vinster, eller kanske unna sig en rejäl utdelning.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!