Företagande / Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher

Stöd för hyressänkningar i utsatta branscher

– gäller perioden juli–september 2021 
LEI-koder för värdepappershandel

Regeringen har beslutat att hyresstödet ska förlängas för tredje kvartalet, dvs för juli–september 2021. Den 2 juli 2021 kan hyresvärdar därmed söka stöd för både kvartal två och tre.

Publicerad: 2021-07-02
Stöd för hyreskostnader

Med syftet att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av corona beslutade riksdagen förra våren att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Hyresstödet gällde för perioden 1 april–30 juni 2020.

Stödet återinfördes sedan för perioden 1 januari–31 mars 2021 och ansökan för den perioden är öppen 3 maj–30 juni 2021.

Därefter har regeringen beslutat om att förlänga hyresstödet för andra kvartalet (april–juni) och nu har regeringen alltså även beslutat att förlänga hyresstödet för kvartal tre (juli–september). Hyresstödet för kvartal två och tre öppnar 2 juli och kan sökas senast 30 september.

Stöd med 50% av nedsättningen

Hyresstödet innebär att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster ges kompensation med 50% av den överenskomna nedsättningen. Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får vara max 800 000 euro. I det beloppet ingår också bland annat tidigare hyresstöd samt omställningsstöd för juni och juli 2020.

Exempel:
En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang med 50% under juli–september. Den ordinarie hyran är 22 000 kr/månad. Hyresnedsättningen blir 50% x 22 000 = 11 000 kr.

Fastighetsägaren kan få stöd med 50% x 11 000 = 5 500 kr/månad i tre månader.

Vissa utsatta branscher

Stödet riktas såsom tidigare till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av spridningen av covid-19. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder.

Stödet riktas bland annat mot företag i sällanköpshandel, främst butikshandel, och hotell- och restaurangbranschen som omfattas i sin helhet.

Av de andra verksamheter som omfattas kan nämnas biografer, resebyråverksamhet, arrangemang av kongresser och mässor, konstnärlig verksamhet, muséer, sporthallar, tandläkarverksamhet, hår och kroppsvård. Partihandel, varuhus-/stormarknadshandel.

Förutsättningar för att få stödet

För att få stödet gäller följande:

  • Ett avtal om hyra av lokal har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast 31 mars 2021 (gäller kvartal två) eller senast 30 juni 2021 (gäller kvartal tre).
  • Hyran ska i avtalet vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Stödet avser alltså fast hyra och inte hyra som baseras på t ex hyresgästens omsättning. Om hyresgästen ska betala ett engångsbelopp till hyresvärden, med tillägg för värme, fastighetsskatt, index med mera så är alltså även dessa tillägg att betrakta som hyra. För att tilläggen ska ses som ett ”fast hyresbelopp” ska det klart framgå av hyresavtalet hur dessa beräknas (exempelvis kan en indexklausul eller en klausul gällande fastighetsskatt finnas med som bilaga).
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april–30 juni 2021 (gäller kvartal två) eller under perioden 1 juli–30 september 2021 (gäller kvartal tre).
  • Överenskommelsen om hyresnedsättning ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast 31 augusti 2021 och nedsättningen ska gälla under aktuell period. Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen eller krediterar kommande hyresinbetalningar.
  • Den nya hyran ska vara lägre än det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Övriga villkor ska vara oförändrade. Med detta menas att ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen är däremot tillåtet. Det är alltså tillåtet att hyresgästen exempelvis medges anstånd med betalning eller får betala månadshyra i stället för kvartalshyra. Detta påverkar inte rätten till stödet.
  • Hyresgästen får inte 31 december 2019 ha haft ekonomiska svårigheter (t ex haft förbrukat aktiekapital, varit på obestånd, varit försatt i konkurs, varit föremål för skuldsanering eller företagsrekonstruktion).
Hyresvärden ansöker

Det är hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand hos länsstyrelserna.

Från och med 2 juli 2021 är det alltså möjligt att ansöka om stöd för kvartal två och tre, och ansökan ska skickas in senast 30 september 2021.

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Moms på hyresstöd

För hyresvärdar som har momsfri uthyrning blir det ingen moms på stödet. Har hyresvärden frivillig momsregistrering anser Skatteverket att stödet ska ingå i ersättningen vid beräkning av beskattningsunderlaget för moms, eftersom det är ett bidrag som är direkt kopplat till priset.

Hur momsen ska beräknas beror på om hyran i hyresavtalet är angiven inklusive eller exklusive moms. Om hyran inkluderar moms ska även stödet antas inkludera moms.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!