25% rabatt på alla program!

Stöd för korttidsarbete förlängs

– så ser förslaget ut 
Företagande - Stöd för korttidsarbete förlängs - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen har nu lämnat en extra ändringsbudget med bland annat förslag om att stödet för korttidsarbete förlängs till och med 30 juni 2021. Vissa ändringar av stödet införs, t ex nya krav för avtalen och tydliga regler för vinstutbetalningar och andra värdeöverföringar. Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Publicerad: 2021-01-21
Stödet förlängs t o m 30 juni 2021

Enligt dagens regler kan stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) lämnas under som längst nio månader i följd. Regeringen föreslår nu att tidsgränsen tas bort och att stöd ska kunna lämnas till och med 30 juni 2021.

I praktiken innebär det att företag kan fortsätta att få stöd i ytterligare sju månader. För företag som använt stödet tidigare under pandemin, men som avslutat korttidsarbetet, innebär de nya reglerna att de kommer att kunna få stöd igen från och med 1 december 2020.

Regleras i egen tillfällig lag

Stödet för korttidsarbete under perioden december 2020–juni 2021 kommer att regleras i en egen tillfällig lag som kopplas till den nuvarande lagen om korttidsarbete. Den nya lagen innehåller vissa förändringar jämfört med tidigare regler.

Reglerna om stöd under uppsägningstid och till familjemedlemmar förlängs enligt den nya lagen till och med 30 juni 2021.

I promemorian föreslogs att reglerna om verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel skulle ändras permanent. Så blev det inte, men dessa verksamheter ska dock omfattas av den nya tillfälliga lagen.

Stödnivåer

Det går enligt dagens regler att få stöd med 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen vid korttidsarbete. Regeringen föreslår att motsvarande nivå ska gälla vid korttidsarbete under januari–mars. Under april–juni sänks subventioneringsgraden till 50%. Detta innebär följande stödnivåer och stöd (i procent av den totala lönekostnaden):

PeriodStödnivåStöd x lönekostnad
mars–december 202075%98,6%
januari–mars 202175%98,6%
april–juni 202150%65,7%
Nivåer för minskning av arbetstid och lön

Regeringen föreslår att de nuvarande nivåerna för arbetstids- och löneminskning ska gälla för stödperioden januari–mars. För april–juni föreslår regeringen att löneminskningen ska dubblas jämfört med nuvarande nivåer. För januari–mars ska det dessutom vara möjligt att få stöd för arbetstidsminskning med 80%.

ArbetstidsminskningLöneavdrag jan–mars 2021Löneavdrag april–juni 2021
20%4%8%
40%6%12%
60%7,5%15%
80%12%
Vinstutdelning och koncernbidrag mm

Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

  • stödperioden
  • två månader före stödperioden
  • sex månader efter stödperioden.

Detsamma gäller gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägare. Observera att återbetalning av aktieägartillskott räknas som vinstutdelning.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller reglerna även moderföretag inom koncernen. Ett dotterföretag kan alltså inte få stöd för korttidsarbete om ett moderföretag inom koncernen beslutar om eller verkställer en utdelning.

Enligt de nya reglerna kan koncernbidrag lämnas utan att rätten till stöd begränsas (se även kommentaren nedan).

Jämförelsemånad

Enligt dagens regler är jämförelsemånaden tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande. För stödperioder under december 2020–juni 2021 föreslår regeringen att jämförelsemånaden ska vara samma månad som vid tidigare lämnat stöd för korttidsarbete.

För företag som ansöker om stöd för korttidsarbete för första gången föreslår regeringen att jämförelsemånaden ska vara september 2020 under denna period. Detta gäller oavsett när Tillväxtverket beslutar om godkännande.

Revisorsintyg

Regeringen föreslår att arbetsgivare som har en lönesumma som överstiger 400 000 kr under jämförelsemånaden ska lämna ett skriftligt yttrande från en kvalificerad revisor tillsammans med ansökan om stöd. Det ska vara möjligt att få ersättning med upp till 10 000 kr för att täcka kostnader för intyget.

Nya avtal krävs

Enligt den nya lagen måste nya avtal om korttidsarbete tecknas för de nya stödperioderna. Det är alltså inte möjligt att ansöka om korttidsarbete för de nya perioderna utifrån de avtal som tecknats sedan tidigare för stöd under mars–november 2020.

Ett avtal får inte sträcka sig över månadsskiftet mars–april 2021, eftersom nivåerna för löneminskning skiljer sig åt mellan december 2020–mars 2021 och april–juni 2021 (se tabellen ovan).

Det går inte heller att beräkna genomsnittligt arbetad tid för hela perioden december 2020-juni 2021, utan kravet på genomsnittligt arbetad tid ska uppfyllas för varje enskild avtalsperiod. En avtalsperiod kan enligt de nya reglerna inte innehålla flera olika nivåer på arbetstidsminskning (vilket var möjligt enligt tidigare regler), utan varje gång arbetstidsminskningen ändras måste ett nytt avtal skrivas. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt inom varje avtalsperiod.

Avtal kan tecknas retroaktivt under perioden 1 december 2020 och fram till dess att de nya reglerna träder ikraft, dvs 15 februari 2021.

Tillväxtverket kommer att ta fram en avtalsmall där det framgår vilka uppgifter som måste finnas med i avtalet.

Ansökan

En ansökan om stöd för korttidsarbete ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Från och med 1 januari 2021 ska ett ekonomiskt eller annat underlag som styrker att villkoren om ekonomiska svårigheter mm är uppfyllda, bifogas ansökan.

När ska avstämningen göras?

Om stödperioden börjar 1 december 2020 eller senare ska avstämningen göras senast 30 juni 2021. Avstämningen ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten.

När kan reglerna börja gälla?

Reglerna föreslås träda i kraft 15 februari 2021, men ska tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!