25% rabatt på alla program!

Utökade och förlängda stödåtgärder 

– så ser förslagen ut 
Företagande - Utökade och förlängda stödåtgärder för företag - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Regeringen föreslår att omställningsstödet för november–februari ska kunna uppgå till högst 90% för mindre företag. Vid korttidsarbete ska arbetstidsminskningen kunna uppgå till 80% under januari–mars 2021. Reglerna om tillfälliga anstånd föreslås förlängas och utökas.

Publicerad: 2021-01-13
Omställnings- och omsättningsstöd

Regeringen har redan tidigare aviserat sina planer på att förlänga både omsättningsstödet och omställningsstödet. Förlängningarna gäller november–december 2020 och januari–februari 2021.

Regeringen meddelar nu att omställningsstöd till mindre företag ska ges med högst 90% av vissa fasta kostnader under de nya stödperioderna, istället för de 75% som tidigare aviserats. Med mindre företag menas företag som har färre än 50 anställda och en balansomslutning eller omsättning på högst 100 miljoner kr.

Även omsättningsstödet för enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare föreslås utökat. Stödnivån för november–februari föreslås bli 90% av omsättningsminskningen, istället för den tidigare föreslagna nivån på 75%.

Utökat stöd vid korttidsarbete

Regeringen har tidigare föreslagit att stödet vid korttidsarbete ska förlängas med stödperioderna januari–mars och april–juni 2021. Dessutom ska nya villkor för stödet införas.

Nu har regeringen presenterat en lagrådsremiss med de nya förslagen. I lagrådsremissen föreslås, utöver de förslag som tidigare presenterats, även att en möjlighet att minska arbetstiden med 80% införs under perioden januari–mars. Löneminskningen ska då uppgå till 12%. Staten ska stå för 75% av kostnaden för arbetstidsminskningen.

Tillfälliga anstånd

Regeringen föreslår i en extra tilläggsbudget att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket. En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

De nuvarande tillfälliga reglerna om anstånd gäller inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms för januari–september 2020. Regeringen föreslår att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020. För företag som redovisar helårsmoms ska anstånd kunna beviljas för moms som ska deklareras senast 17 januari 2022.

Sex redovisningsperioder i stället för tre

Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder för företag med månadsredovisning, och med högst en period för företag med kvartalsredovisning. Regeringen föreslår nu att anståndsmöjligheten utökas till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.

Regeringen föreslår också att anståndsavgift ska tas ut redan från och med månaden efter den månad då anstånd beviljats. Enligt nuvarande regler tas ingen anståndsavgift ut de första sex månaderna.

Föreslås börja gälla 5 februari

De nya reglerna om anstånd föreslås träda i kraft 5 februari 2021. För anståndsansökningar som gäller tidigare regler och som lämnats in före ikraftträdandet gäller de tidigare reglerna om anståndsavgift (dvs ingen anståndsavgift förrän efter sex månader). Detsamma gäller om en ansökan om förlängning av tidigare anstånd lämnas före ikraftträdandet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!