RUT-avdrag 

Fysiska personer som har utgifter för hushållsarbete kan få en skattereduktion – s k RUT-avdrag. 

2023-01-15
Skattereduktion för hushållsarbete

Reglerna om RUT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är ROT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 50% av arbetskostnaden (inkl moms), dock högst 75 000 kr per person och år.

Skattereduktion = 50% x arbetskostnaden

Beloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT. De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

Personer under 18 år kan inte få någon skattereduktion.

F-skattegodkännande och andra krav

För att få skattereduktion (RUT) ska den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt (se dock Köp från privatpersoner nedan). Det är också ett krav att arbetet ska vara hänförligt till den sökandes eller dennes förälders hushåll (föräldern måste vara bosatt i Sverige). För skattereduktion krävs även att betalningen för arbetet har gjorts elektroniskt, t ex genom kontokort, med stöd av Bank ID eller med Swish.

Arbetet får inte ha utförts av den skattskyldige själv eller någon närstående.

Utgifter för material, utrustning och resor får inte ligga till grund för skattereduktion. Man kan alltså bara få skattereduktion för arbetskostnaden.

Hushållsarbete

Hushållsarbetet ska normalt vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Följande arbeten kan ge skattereduktion:

  • Enklare städarbete eller annat  rengöringsarbete
  • Flyttstädning
  • Vård av kläder och hemtextilier
  • Barnpassning
  • Annan omsorg och tillsyn än barnpassning
  • Snöskottning
  • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning
  • Beskärning och borttagande av träd och buskar
  • Flytt av bohag mellan bostäder.
  • Vissa IT-tjänster.
  • Reparation och underhåll av vitvaror.
  • Tvätteritjänst vid tvättinrättning
  • Möbleringstjänster
  • Transporttjänster
  • Trygghetstjänster
Fakturamodell

Den s k fakturamodellen innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattegodkännande ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, dvs att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna. 

Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Ansökan om utbetalning måste lämnas elektroniskt.

Hushållsförmån

Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån.

Förmånsvärdet ska ingå i underlaget för skatteavdrag, men skatteavdraget ska därefter reduceras med 50% av RUT-förmånsvärdet, dock högst med 25 000 kr per år.

Om den anställde har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång ska skatteavdraget dock reduceras med högst 50 000 kr istället för 25 000 kr.

I kontrolluppgiften ska arbetsgivaren lämna uppgift om underlag för skattereduktion avseende ROT- och RUT-tjänster, och hur stor del av underlaget som avser RUT-tjänster.

Köp från privatpersoner

Det är möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av hushållstjänster från en privatperson utan F-skattegodkännande och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete.

Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.