Skattereduktion på inventarieköp

Riksdagen har nu beslutat om en tillfällig skattereduktion för företag som investerar i maskiner och inventarier. Skattereduktionen gäller för alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet. Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2022.

2021-10-14

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av coronapandemin. Den rådande osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag kan välja att skjuta upp investeringar.

Därför införs nu en skattereduktion för företag som investerar i inventarier genom att tidigarelägga och öka sina investeringar. Tanken är att detta ska öka takten i den ekonomiska återstarten efter pandemin och beräknas kosta ca 7 miljarder kr åren 2021 och 2022.

Vilka inventarier omfattas?

De inventarier som ska omfattas är maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Inventarier av mindre värde och korttidsinventarier (så kallade förbrukningsinventarier) ger alltså ingen skattereduktion. Detta gäller även om företaget väljer att inte göra direktavdrag för anskaffningen.

Inventarier där anskaffningen ersätts med försäkringsersättning eller via annan skattereduktion ger inte heller rätt till denna skattereduktion.

Även vissa leasingsituationer (sale-and-lease back) stoppas från att ge skattereduktion.

Skattereduktion med 3,9% av anskaffningsvärdet

Reduktionen är 3,9% av anskaffningsvärdet och för att få reduktion krävs att inventarierna behålls under en viss tid.

För att få skattereduktion krävs att inventarierna fortfarande tillhör näringsverksamheten det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

För handelsbolag, och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer som helt eller till viss del inte är skattskyldiga för sina inkomster, ska kravet på innehavstid sträcka sig fram till utgången av det första räkenskapsår som avslutas 31 december 2022 eller senare.

Skattereduktion för köp under 2021

Skattereduktion ges för inventarier som anskaffas under 2021. Enligt rättspraxis anses inventarierna anskaffade när leveransen skett. Detta gäller även om all inmontering inte har utförts. Egentillverkade inventarier ska anses anskaffade när de har färdigställts.

Skattereduktionen tillgodoräknas vid beskattningen av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. 

Finns det ingen (eller för lite) skatt att reducera, så får man spara outnyttjat utrymme till det kommande året.

Skattereduktionen ska ligga sist i avräkningsordningen och räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.