Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

På grund av coronapandemin föreslår regeringen att en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022. 

2021-05-26

Den nya lagen är tänkt att börja gälla 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen ska enligt förslaget upphöra att gälla vid utgången av 2022. 

Arbetsinkomster

Skattereduktionen ska gälla för fysiska personer och utgå för arbetsinkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet. Definitionen av arbetsinkomster är densamma som för jobbskatteavdraget.

Villkor för att få skattereduktionen

Kravet för att få skattereduktionen är enligt förslaget att arbetsinkomsterna överstiger 60 000 kr och understiger 500 000 kr per år.

För den som är obegränsat skattskyldig i Sverige bara en del av året ska skattereduktionen proportioneras med 1/12 per månad. Även begränsat skattskyldiga kan få skattereduktion om det handlar om förvärvsinkomst som uteslutande eller så gott som uteslutande avser svenska inkomster.

Storleken på skattereduktionen

Skattereduktionen uppgår enligt förslaget till följande belopp:

Arbetsinkomst/årSkattereduktion
< 60 0000
60 000 – 240 0001,25% x (arbetsinkomsten – 60 000 kr)
240 000 – 300 000     2 250 kr
300 000 – 500 0002 250 kr minus 1,125% x (arbetsinkomsten – 300 000 kr)
> 500 0000

Skattereduktionen ska anges i hela krontal så att öretal bortfaller.

Exempel:

Pelles sammanlagda arbetsinkomster uppgår till 394 000 kr under 2021. Hans tillfälliga skattereduktion blir:

2 250 kr – 1,125% x (394 000 – 300 000) = 1 192 kr.

Avräkning

Den föreslagna skattereduktionen ska avräknas från kommunal och statlig inkomstskatt, samt från fastighetsavgift och fastighetsskatt. Den ska komma sist i avräkningsordningen.