Bokföring

– vi förenklar ditt företags bokföring

Bokföring har ända sedan starten för 30 år sedan varit ett av våra kärnämnen. Många ser bokföring som något nödvändigt ont som måste göras för att lagen kräver det. Vi ser bokföring som en viktig del i att förstå hur företaget går och mår och erbjuder därför lättanvända program, personlig support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som vill sköta ditt företags bokföring. 


Bokföring, program

Bokföringsprogram » 

Lättanvända bokföringsprogram för dig som vill sköta bokföringen på enklaste sätt. Kompetent programsupport ingår. 
Läs mer »

Bokföringsböcker

Bokföringsböcker » 

Våra bokföringsböcker har hjälpt hundratusentals företagare att förstå och och kunna tillämpa bokföring i praktiken.
Läs mer »

Bokföring, kurser

 Bokföringskurser » 

Grund- och fördjupningskurser i bokföring – på webben när och var du vill – eller i vår trivsamma kurslokal i Stockholm.
Läs mer »
 

Det här är bokföring

Bokföring (kallas även löpande redovisning) är den del av redovisningen som innebär att man bokför alla verksamhetens verifikationer i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).

Ur bokföringen ska man kunna utläsa en viss verifikations registerordning, till vilken redovisningsperiod den hör, verifikationsnummer eller motsvarande identifikationstecken samt kontering och bokfört belopp. Den löpande redovisningen avslutas vid räkenskapsårets slut med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Frågor & svar om bokföring

Vad ska bokföras i företaget?

Alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomiska ställning ska bokföras. Det kan handla om kvitton på inköp och försäljningar, fakturor för inköp och försäljningar, insättningar på bankkonton och uttag från bankkonton, betalningar till Skatteverket och utbetalningar från Skatteverket, etc. Offerter, följesedlar, orderbekräftelser och de flesta avtal ska inte bokföras såvida de inte direkt påverkar företagets ekonomiska ställning.

Hur länge ska bokföringsunderlagen sparas?

Räkenskapsinformation ska sparas i sju år – och i den form den hade när den kom till företaget. Får företaget in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

Måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse, t ex försäljning?

Huvudregeln är att det för varje affärshändelse ska finnas en verifikation (underlag). I vissa fall skulle detta dock leda till orimligt många verifikationer. Företaget får därför i vissa fall dokumentera flera likartade affärshändelser i en gemensam verifikation, dvs dokumentera flera affärshändelser i samma verifikation.

Likartade affärshändelser som får dokumenteras genom en gemensam verifikation är återkommande affärshändelser som av praktiska skäl sammanförs i en samlingsfaktura som avser högst en månad, affärshändelser som genereras automatiskt genom periodisk databearbetning och andra likartade affärshändelser hör till en och samma dag och som av praktiska skäl är lämpliga att sammanföra.

 Bokföringsprogram - BL Bokföring

BL Bokföring – bokföringsprogram med personlig telefonsupport

Med BL Bokföring är det enkelt att bokföra. I programmet finns en inbyggd konteringsguide som hjälper dig att bokföra alla tänkbara affärshändelser, även om du är nybörjare. Personlig support och uppdateringar ingår i priset.

Smarta programfunktioner och andra fördelar med BL Bokföring:

 • Vill du inte kontera själv låter du konteringsguiden kontera affärshändelsen
 • Innehåller både BAS-kontoplanen och ett antal olika branschkontoplaner, bland annat för lantbruk och bygg
 • Snabb registrering och möjlighet att automatkontera
 • För enskilda firmor finns möjlighet att upprätta ett förenklat årsbokslut
 • 30 dagars öppet köp

Läs mer om BL Bokföring »

Fler frågor & svar om bokföring

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Ofta används begreppen bokföring och redovisning synonymt, vilket inte är helt korrekt. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter förs in i en bokföringsbok eller att de registreras i ett bokföringsprogram. Till bokföringen hör också arkivering, uppläggning av redovisningssystemet samt avstämning och framtagande av månadsrapporter. Redovisningen däremot innebär även annat än bokföring, t ex analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut med mera.

När ska det bokföras?

I bokföringslagen skiljer man mellan kontanta in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser.

Kontanta in- och utbetalningar är inte bara betalningar med sedlar och mynt utan också betalning med t ex Swish eller postväxlar. Mottagna betalningsaviseringar i form av presentkort, rabatt- och måltidskuponger mm ska jämställas med kontanta inbetalningar. Då under förutsättning att företaget får ersättning för dessa från tredje part. I kontantbegreppet ingår dock inte in- och utbetalningar som görs via bank- eller plusgiro eller med ditt kontokort.

Med övriga affärshändelser däremot menas till exempel förändringar av fordringar och skulder, överföringar mellan konton, beslut om bokslutsdispositioner samt egna insättningar och uttag.

Bokföringstidpunkten beror på vilken slags affärshändelse det rör sig om. När det gäller kontanta in- och utbetalningar ska de bokföras senast påföljande arbetsdag, t ex i en kassabok. Påföljande arbetsdag innebär då den första arbetsdagen efter den dag affärshändelsen inträffade. Är det mer än några dagar mellan affärshändelsen och påföljande arbetsdag ska du bokföra de kontanta in- och utbetalningarna senast dagen efter att affärshändelsen inträffade.

Övriga affärshändelser ska däremot bokföras så snart det kan ske. För att kunna skapa en fortlöpande överblick över hur verksamheten går är då huvudprincipen att grundbokföringen ska göras löpande i anslutning till affärshändelserna. Med så snart det kan ske menas att affärshändelserna ska bokföras så snart det finns tillräckliga uppgifter för att upprätta en riktig bokföring. Är det förenligt med god redovisningssed och om det finns skäl till det, kan dock bokföringen göras vid ett senare tillfälle.

Vem är bokföringsskyldig?

En fysisk person (privatperson) som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. En juridisk person, t ex ett aktiebolag, är som huvudregel alltid bokföringsskyldig. Vissa juridiska personer såsom ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar samt vilt- och fiskevårdsområdesföreningar är dock endast bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet, är moderföretag i en koncern eller om värdet av deras tillgångar överstiger 1,5 milj kr. För detaljerade regler se kapitel 2 i bokföringslagen.

 Bokföring

Lär dig bokföring från grunden
– i datorn, plattan eller mobilen 

Grundläggande bokföringskurs där du lär dig bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser. Vi tittar också på de olika rapporter du kan ta ut från bokföringen. Kursen är online vilket innebär att du går kursen när du vill och i din egen takt plus att du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

 • För alla som vill komma igång med bokföring
 • Du går kursen när du vill och i din egen takt
 • Erfarna kursledare och varierat kursinnehåll
 • 4,4 av 5 i snittbetyg

Läs mer om onlinekursen Bokföring I »

Vad är skillnaden mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden?

För den löpande bokföringen finns det två metoder:

 • faktureringsmetoden
 • kontantmetoden

Faktureringsmetoden innebär att alla affärshändelser bokförs löpande – t ex kundfordringar och leverantörsskulder – när fakturan skickas respektive mottas. Det är också huvudmetoden i bokföringslagen. De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag, dvs du bokför inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Det är alltså först när du får betalt från kund respektive betalar dina inköp som kund- och leverantörsfakturorna bokförs. Dock bokförs i samband med bokslutet övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, till exempel obetalda fordringar och skulder.