Bokslut och årsredovisning

– vi förenklar ditt bokslutsarbete

Vill du lära dig bokslutsarbete eller har du redan gjort ett antal bokslut och vill lära dig mer? Då kan du tryggt luta dig mot vår 30-åriga erfarenhet. Hos oss hittar du moderna och lättanvända bokslutsprogram med kompetent support, pedagogiska kurser och lättfattliga handböcker som förenklar för dig som gör bokslut och årsredovisning.


Bokslut böcker

  Bokslutsböcker » 

Praktiskt inriktade handböcker med många praktiska exempel, tips och råd. För både proffs och mindre erfarna. 
Läs mer »

Bokslut och årsredovisning

Bokslutsprogram » 

Moderna bokslutsprogram där du gör dina bokslut i molnet och skickar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. 
Läs mer »

Kurser bokslut och årsredovisning

Bokslutskurser » 

Moderna bokslutsprogram där du gör dina bokslut i molnet och skickar in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. 
Läs mer »

Det här är årsredovisning

Med årsredovisning menas avslutning av räkenskaperna, dvs en sammanfattning av bolagets resultat under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning på räkenskapsårets sista dag.

Årsredovisningen ska innehålla:

Det praktiska arbetet med årsredovisningen 

Det stora arbetet med att upprätta en årsredovisning är det grundläggande arbetet med att värdera de olika posterna som ingår i årsredovisningen, dvs beräkna avskrivningar, värdera kundfordringar, varulager mm enligt gällande bestämmelser.

Du börjar med att gå igenom balansräkningen post för post, dvs värderar de olika posterna och bokför avskrivningar, lagerförändringar, interimsposter, osv. När detta är klart och alla justeringar har bokförts, stämmer resultatet automatiskt. Du bör dock kontrollera posterna i resultaträkningen så att de är rimliga. Det kan förekomma felkonteringar som gör att resultatposter misstämmer sinsemellan, t ex att fel kostnadskonto eller intäktskonto har använts vilket kan innebära att en kostnad eller intäkt hamnar i fel post i årsredovisningen.

Det som sedan återstår är att framställa själva årsredovisningsdokumentet, dvs presentera resultaträkningen och balansräkningen i rätt uppställningsform samt ta fram tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse.

Läs om tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse längre ner på sidan.

Bokslut och årsredovisning

BL Bokslut – ett lättanvänt bokslutsprogram med digital inlämning 

BL Bokslut är ett modernt bokslutsprogram där du gör dina bokslut i molnet och skickar in den färdiga årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Maximal snabbhet och enkelhet till ett minimalt pris.

Smarta programfunktioner och andra fördelar med BL Bokslut:

 • Lättanvänt med tydlig arbetsgång
 • Digital inlämning till Bolagsverket
 • Anläggningsregister ingår
 • Innehåller allt för att göra bokslut och årsredovisning enligt K2 och K3
 • Lättredigerade mallar för snygga årsredovisningsdokument

Läs mer om våra bokslutsprogram »

Förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar

När du gjort bokslutet ska du komplettera med tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelse för att färdigställa årsredovisningen.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska företaget lämna uppgifter som har betydelse för bedömningen av verksamheten. Förvaltningsberättelsen kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar (balansräkningen, resultaträkningen och noterna).

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över

 • utvecklingen av företagets verksamhet
 • företagets ställning
 • företagets resultat.

När du upprättar förvaltningsberättelsen ska du använda den uppställningsform som har fastställts av Bokföringsnämnden.

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla upplysningar om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under denna rubrik ska du lämna upplysningar om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Du ska lämna upplysningar om händelser som inträffat under räkenskapsåret.

Med väsentliga händelser menas

 • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar),
 • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat,
 • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det
 • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Med viktiga förändringar i verksamheten menas t ex köp och försäljning av dotterföretag, fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar.

Med viktiga externa faktorer menas faktorer som påverkat företagets ställning och resultat när det gäller marknad, miljö, råvaruförsörjning, räntor eller valutakurser.

Information som företaget ska lämna enligt den sista punkten är t ex om företaget försatts i likvidation eller konkurs.

Förvaltningsberättelsen ska i vissa fall innehålla fler delar än vad vi redogjort för här. Vill du läsa mer rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2.

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningarna ska förtydliga och komplettera informationen i årsredovisningen.

Årsredovisningslagen innehåller omfattande bestämmelser om vilka tilläggsupplysningar som ska lämnas och hur de ska redovisas. En tillläggsupplysning lämnas ofta i form av en not, men kan också lämnas direkt i balans- eller resultaträkningen om det ger en bättre överskådlighet.

Färre uppgifter med åren

2016 genomfördes en rad ändringar i årsredovisningslagen som bland annat inneburit att mängden upplysningar minskat, framför allt för mindre företag. Bland annat har man tagit bort upplysningskravet gällande löner och ersättning till anställda, fördelning av medelantalet anställda fördelat på olika länder mm samt upplysningen om skuldernas förfallotid post för post.

Vissa upplysningar har bytt placering i årsredovisningen. Förändringen av det egna kapitalet specificeras numera i förvaltningsberättelsen under egen rubrik. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (tidigare kallade ansvarsförbindelser) har tidigare redovisats inom linjen sist i balansräkningen men nu ska upplysningar om dessa lämnas i noter.

Noternas placering

I årsredovisningen ska noterna placeras efter balansräkningen (alternativt efter eventuell kassaflödesanalys) och presenteras i följande ordning:

 • redovisningsprinciper
 • noter till enskilda poster i resultat- och balansräkningen
 • övriga noter

Noter som avser enskilda poster i resultat- och balansräkningen ska placeras i samma ordning som posterna. Det sker normalt automatiskt om du använder ett bokslutsprogram. Tidigare krävdes  att du lämnade jämförelsesiffror till noterna men det är numera frivilligt.

Vill du läsa mer om tilläggsupplysningarna och deras innehåll rekommenderas boken Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2.

Bokslut och årsredovisning

Gå en grundkurs i bokslut online
– i din dator, platta eller mobil

En grundläggande bokslutskurs online för dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig upprätta bokslut och årsredovisning i ett mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett företag som vi följer hela vägen i bokslutsarbetet. 

 • För alla som vill komma igång med bokslutsarbete
 • Du går kursen när du vill och i din egen takt
 • Erfarna kursledare och varierat kursinnehåll
 • 4,9 av 5 i snittbetyg

Läs mer om onlinekursen Bokslut & årsredovisning I »