Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Anläggningsarrende

  Ett anläggningsarrende är ett arrende där arrendatorn har rätt att ha en byggnad för ­näringsverksamhet som inte är jordbruk. Definition av anläggningsarrende Anläggningsarrende är ett arrende, där arrendatorn enligt arrendeavtalet har rätt ...

 • Andelslägenhet

  Begreppet andelslägenhet används i två betydelser. Dels är det fritidsbostäder, ofta utomlands, där man förvärvar rätten att i några veckor utnyttja en lägenhet i ett hus (Time Share). Den andra betydelsen av andelslägenhet är en lägenhet i ett ...

 • Arrende

  Arrende är upplåtelse av jord (mark) för olika ändamål, ­exempelvis jordbruk, bostadshus eller industribyggnader. En byggnad på arrenderad mark brukar kallas byggnad på ofri grund. Fyra arrendeformer Arrende är när någon får utnyttja jord ...

 • Lagfart

  Här är en kortfattad och överskådlig artikel om reglerna för lagfart, lagfartsansökan, mm. Lagfart Den som får äganderätten till fast egendom ska ansöka om inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart. Detta gäller oavsett om det är en männ...

 • Bostadsarrende

  Bostadsarrende är det när jord (mark) upplåts för något ­annat ändamål än jordbruk, och arrendatorn enligt arrendeavtalet har rätt att uppföra eller behålla bostadshus åt sig själv eller åt någon närstående. De flesta bostadsarrenden gäller frit...

 • Kooperativ hyresrätt

  Kooperativ hyresrätt skiljer sig från bostadsrätt genom att medlemmarna inte kan sälja sina lägen­heter. Man får bara tillbaka sin insats när man flyttar. Ett exempel på kooperativ hyresrättsförening är SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförenin...

 • Jordbruksarrende

  Jordbruksarrende är när mark arrenderas för jordbruks­ändamål. ­Arrendet kan omfatta enbart jord eller både jord och byggnader. ­Arrendatorn har normalt besittningsskydd, dvs han eller hon har rätt att få arrende­avtalet förlängt när avtals­tiden g...

 • Inteckning

  En fastighet kan inte pantsättas på samma sätt som lös egendom, som – om den inte är alltför otymplig (som exempelvis ett skepp) – ska överlämnas till långivaren för att fungera som säkerhet i form av pant. Därför finns ett system med pantbrev, som...

 • Gemensamhetsanläggning

  En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter. Exempel på gemensamhets­anläggningar är vägar, ­vattenledningar, garage och lekplatser. En gemensamhetsanläggning bildas av Lant­mäteriet. Flera fastighete...

 • Förvärvstillstånd lantbruk

  I vissa delar av Sverige krävs förvärvstillstånd för att förvärva en fastighet som är lantbruksenhet. Om köparen är en juridisk person krävs i princip förvärvstillstånd överallt. Det finns ett antal undantag från kravet. Sverige är enligt jordfö...

 • Höjd dröjsmålsränta

  Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referensräntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. Det...

 • Hämta fler