Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Dröjsmålsränta och förseningsersättning

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den...

 • Säsongsanställning – vad gäller?

  Säsongsanställning – eller säsonganställning som är det formellt korrekta namnet – är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Exempel på säsong­sanställ­ningar är arbeten inom turism ...

 • Lägenhetsarrende – så fungerar det

  Lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruks­arrende, ­bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrendet omfattar antingen enbart mark eller mark och enkla byggnader. Exempel på ­lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbh...

 • Skuldebrev

  En borgenär kan antingen låna ut pengar mot ett muntligt löfte om återbetalning eller mot ett skuldebrev (revers, avbetalningskontrakt, osv). Muntliga löften är visserligen lika bind­ande som skriftliga avtal, men ur bevissynpunkt är ett skriftligt...

 • Ledningsrätt

  Ledningsrätt är en nyttjanderätt som ger ägaren till en ­ledning rätten att dra ledningar och bygga anläggningar på andras marker. Man ansöker om ledningsrätt hos Lantmäte­riet. Man kan även få ledningsrätt för mobil­telefonmaster. En starkströmsle...

 • God man

  En god man kan anordnas av rätten om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den det gäller – huvudmannen – måste a...

 • Giftorätt

  Giftorätt innebär att maken har rätt till hälften av makens egen­dom när äktenskapet upplöses. Den egendom som den andra maken har giftorätt i kallas giftorättsgods. Giftorättsgods är både de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och s...

 • Ansvarsförsäkring

  En ansvarsförsäkring gäller om man blir skadeståndsskyldig på grund av att man skadat en annan person eller hans egendom. Man kan säga att detta är en typ av drulleförsäkring. En sådan ingår också normalt i en hemförsäkring, men den täcker endast s...

 • Anläggningsarrende

  Ett anläggningsarrende är ett arrende där arrendatorn har rätt att ha en byggnad för ­näringsverksamhet som inte är jordbruk. Definition av anläggningsarrende Anläggningsarrende är ett arrende, där arrendatorn enligt arrendeavtalet har rätt ...

 • Andelslägenhet

  Begreppet andelslägenhet används i två betydelser. Dels är det fritidsbostäder, ofta utomlands, där man förvärvar rätten att i några veckor utnyttja en lägenhet i ett hus (Time Share). Den andra betydelsen av andelslägenhet är en lägenhet i ett ...

 • Arrende

  Arrende är upplåtelse av jord (mark) för olika ändamål, ­exempelvis jordbruk, bostadshus eller industribyggnader. En byggnad på arrenderad mark brukar kallas byggnad på ofri grund. Fyra arrendeformer Arrende är när någon får utnyttja jord ...

 • Hämta fler