Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Personligt ansvar för företrädare

  Företrädare för ett aktiebolag kan bli drabbad av personligt ansvar i vissa situationer. I den här artikeln går vi igenom reglerna om ansvar för skatter och avgifter samt ansvar vid kapitalbrist i aktiebolag. Ansvar i aktiebolag I ett akti...

 • Företrädaransvar vid anstånd pga corona

  Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de inte kommer att kräva företrädaransvar då anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms beviljas på grund av corona. Företrädaransvar En företrädare för en jur...

 • Företagsrekonstruktion, ett alternativ till konkurs

  Ett företag som är på obestånd (betyder att man inte kan betala sina skulder och det inte bara är tillfälligt) kan i värsta fall försättas i konkurs. Men företaget kan också efter beslut i tingsrätten få möjligheten att genomföra en rekonstruktion...

 • Redovisningsbyråers förmånsrätt vid kundföretags konkurs

  Många av redovisningsbyråernas kundföretag drabbas hårt ekonomiskt på grund av Coronaviruset. Detta kommer med stor sannolikhet att även påverka deras betalningsförmåga till byrån. Så, vilka möjligheter har byrån att få tillbaka sina kundfordringa...

 • Coronaviruset och personuppgifter – vad gäller?

  Med anledning av coronaviruset uppstår det även frågor kring behandling av personuppgifter och GDPR. Nya situationer uppkommer där en arbetsgivare måste samla in information för att vidta nödvändiga åtgärder. Samtidigt är uppgifter om hälsa känslig...

 • Dröjsmålsränta och förseningsersättning

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den...

 • Äktenskapsförord

  Varför upprätta äktenskapsförord? De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill up...

 • Säsongsanställning – vad gäller?

  Säsongsanställning – eller säsonganställning som är det formellt korrekta namnet – är sådana arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Exempel på säsong­sanställ­ningar är arbeten inom turism ...

 • Lägenhetsarrende – så fungerar det

  Lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruks­arrende, ­bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrendet omfattar antingen enbart mark eller mark och enkla byggnader. Exempel på ­lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbh...

 • Skuldebrev

  En borgenär kan antingen låna ut pengar mot ett muntligt löfte om återbetalning eller mot ett skuldebrev (revers, avbetalningskontrakt, osv). Muntliga löften är visserligen lika bind­ande som skriftliga avtal, men ur bevissynpunkt är ett skriftligt...

 • Ledningsrätt

  Ledningsrätt är en nyttjanderätt som ger ägaren till en ­ledning rätten att dra ledningar och bygga anläggningar på andras marker. Man ansöker om ledningsrätt hos Lantmäte­riet. Man kan även få ledningsrätt för mobil­telefonmaster. En starkströmsle...

 • Hämta fler