Kundförlust – hur gör jag?

Newsroom - Kundförlust – hur gör jag? - ctl00_cph1_approvedImg

Trots indrivningsförsök kan det vara så att du inte får betalt för din fordran. Frågan är när du ska skriva av fordran och betrakta den som en kundförlust. Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ser ut.


Befarad kundförlust

Om du inte tror att din kund kommer att betala fakturan kan du boka kundfordran som befarad kundförlust. Denna nedskrivning är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran.

Konstaterad kundförlust

När det står klart att en kund inte kommer att betala bokar du om den befarade kundförlusten till en konstaterad kundförlust.


Exempel

Du har fått information om att en kund har ekonomiska problem. Du har skickat påminnelser och inkassokrav till kunden och inte fått betalt. Fordran är på 4 500 kr inklusive moms. Du bokför beloppet exklusive moms som befarad kundförlust.


  Debet
   Kredit  
 Konto  Belopp  Konto  Belopp
 6352 3 600  1519  3 600


Om kunden går i konkurs blir den befarade kundförlusten en konstaterad kundförlust. Du bokar därmed om den befarade kundförlusten till en definitiv kundförlust. Du har då även rätt att återfå momsen.


  Debet    Kredit  
 Konto  Belopp  Konto  Belopp
 6351 3 600  1510  4 500
2610 900    
1519 3 600 6352 3 600


Reglering av momsen

Momsen får inte regleras förrän kundförlusten är konstaterad och definitiv. Vad som menas med en konstaterad kundförlust är dock inte helt klart. Enligt Skatteverket är en konstaterad kundförlust en gammal fordran där indrivningsåtgärder har varit resultatlösa eller om det på annat sätt har gjorts sannolikt att kunden saknar tillgångar.

Med säkerhet kan sägas att en kundförlust är konstaterad i följande situationer:

• Vid konkurs, ackord och utmätningsförsök.

• Om du gjort indrivningsförsök via kronofogden (betalningsföreläggande) eller via ett inkassoföretag och ändå inte fått betalt.

• Du med stor sannolikhet vet att kunden inte kommer att betala av någon annan anledning, t ex om han flytt landet eller försvunnit till okänd adress.

Kunden fortfarande betalningsansvarig

Även om du har betraktat en kundfordran som kundförlust innebär det inte att din kund är befriad från sitt betalningsansvar. Kundens betalningsansvar upphör först när fordran preskriberas.
Skulle kunden trots allt betala inom samma år gör du en omföring och bokar bort den befarade kundförlusten, dvs återför det tidigare gjorda avdraget för kundförlusten. Betalar kunden något senare år kan du istället kreditera konto 3950, återvunna kundförluster.

Preskriptionstider

En fordran preskriberas efter tio år efter uppkomsten om ingen preskriptionsavbrytande åtgärd görs, t ex en uppmaning i rekommenderat brev att en skuld ska betalas. I sådana fall börjar en ny preskriptionstid att löpa med en ny tioårsperiod.

På fordringar mot konsumenter är preskriptionstiden endast tre år.

 

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »