Omställningsstöd till de värst drabbade företagen

Newsroom - Omställningsstöd till de värst drabbade företagen - ctl00_cph1_approvedImg

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat ett förslag till omställningsstöd för att lindra konsekvenserna för de företag som drabbats värst av coronapandemin. Stödet, som baseras på omsättningstapp, föreslås börja gälla från 1 juli 2020.  

Stöd till de mest utsatta företagen

Omställningsstödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Ett exempel kan vara restauranger som behöver sälja maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp. 

Omsättningstapp på minst 30 procent

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars–april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

  • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 jan 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
  • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt.
  • under mars 2020–juni 2021 får inte ett beslut om värdeöverföring till ägarna/medlemmarna verkställas och ett sådant beslut får inte heller ha fattats under denna period. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen.

Ett företag som vid prövningen av ansökan är på obestånd ska inte kunna få omställningsstöd. Det gäller också företag som har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Inte heller företagare/företrädare som har näringsförbud kan få stöd.

För att få stöd ska man också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat, och varierar mellan 22,5–75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

För att stödet ska utbetalas ska stödet uppgå till minst 5000 kr. Maxbeloppet är det lägsta av omsättningstappet i kronor och 150 miljoner kr/företag.

Från stödet ska man dra av eventuell försäkringsersättning, skadestånd (eller liknande) och statligt stöd för motsvarande omsättningstapp eller fasta kostnader som stödet beräknats på.

Stödet är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Omställningsstöd = 75% x omsättningstapp* x fasta kostnader under mars–april 2020

* Omsättningstappet ska vara minst 30% under mars–april 2020.

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms (och andra skatter som är direkt knuten till omsättningen). Intäkterna ska vara hänförliga till en verksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från försäljning av finansiella instrument ingår inte i nettoomsättningen.

Vad är fasta kostnader?

Med fasta kostnader avses bland annat hyra och leasing, räntor, försäkringar, franchiseavgifter och fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut. Stödet ska baseras på de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag.

Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Vilka uppgifter ska finnas med i ansökan?

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

  • företagets minskade nettoomsättning,
  • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
  • de fasta kostnader som ansökan avser,
  • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
  • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Om flera företag som ingår i en koncern ska ansöka om stöd, ska ansökningarna lämnas in samtidigt.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär. Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet. 

Straffbestämmelser

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att ett företag som har fått omställningsstöd, har rätt till stöd. Man får även besluta om kontrollbesök (i verksamhetslokaler) för att kontrollera att företag som har fått omställningsstöd har rätt till stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det innebär att man kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader. 

Straffbestämmelser införs också i lagen om omställningsstöd. Brottet delas in i två grader, omställningsstödsbrott och grovt omställningsstödsbrott. Straffet för omställningsstödsbrott ska vara fängelse i högst 2 år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse på viss tid, lägst 6 månader och högst 6 år.

Det införs även ett oaktsamhetsbrott. Den som av grov oaktsamhet döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst 1 år.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »