På agendan 2018?

Newsroom - På agendan 2018? - ctl00_cph1_approvedImg

Regeringen har flaggat för att man kommer att lägga fram en hel del förslag under 2018 som kan leda till lagändringar. Flera av dem påverkar dig som företagare, och här presenteras de viktigaste. De lagar som är beslutade och som träder i kraft under 2018 hittar du här. 

Regler som kan komma att gälla från 1 juli 2018
 • Personalliggare i fler branscher. I dag omfattas företag inom bygg, restaurang, frisör och tvätteri av reglerna om personalliggare. Under 2018 ska regeringen lämna förslag om att branscherna bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård också ska omfattas av krav på personalliggare. 
 • Regeringen avser att återkomma med förslag om att skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar ska slopas. Samtidigt föreslås utgifter för anställdas sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar för anställda bli avdragsgilla.
 • Den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter bör enligt regeringen återinföras och föreslås uppgå till 25% av fackföreningsavgiften.
 • Under 2018 planerar regeringen återkomma med förslag om ränteavdragsbegränsningar för juridiska personer. Avdragsbegränsningen ska enligt regeringen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten mm. Schablonintäkten på periodiseringsfonder bör enligt regeringen höjas.
Ändrade regler om skattetillägg från 1 augusti 2018?

För att minska skattefusk och skatteundandragande vill regeringen ändra på reglerna om att skattetillägg inte får tas ut om man på eget initiativ har rättat en uppgift. Enligt förslaget ska en rättelse inte anses vara på eget initiativ och ett skattetillägg kan tas ut om Skatteverket har informerat om att de kommer att genomföra en generell kontroll och

 • rättelsen från den enskilda har en direkt koppling till den generella kontrollen, och
 • rättelsen sker först två månader från utgången av den månad som Skatteverket informerade om den generella kontrollen.
Lagförslag som kommer?
 • Planer finns på att återkomma med förslag om att reglerna om uppbyggnadsskede ska gälla alla, dvs inte bara näringsidkare utan också de som arbetar i sina egna aktiebolag. Dessutom har det flaggats för en förlängning av uppbyggnadsskedet från 24 till 36 månader. Regeringen avser återkomma med lagförslag under 2018.
 • Regeringen vill att karensdagen vid sjukdom ska ersättas med ett system med karensavdrag. Förslaget om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Regeringen ska återkomma med ett lagförslag som ska kunna träda i kraft 1 januari 2019.
 • Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet här, bör enligt regeringen omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag. Tanken är att ett förslag ska lämnas under 2018 och att de kommande ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019.
Fler förslag?

Det finns några frågor som regeringen vill se över och återkomma i, men där det ännu inte presenterats någon tidsram.

 • För att förbättra de arbetslösas ekonomiska trygghet vill regeringen sänka karensdagarna i a-kassan från sju till sex dagar. 
 • För att få ett enklare och mer enhetligt system bör dagens olika former av särskilt anställningsstöd ersättas med ett nytt särskilt anställningsstöd, så kallat introduktionsjobb. 
 • Det nuvarande systemet för reseavdrag ska ses över. Syftet är att det i högre grad ska gynna miljövänliga resor och att minska skattefel som är kopplat till reseavdragen. 
 • Reglerna kring kupongskatt är föråldrade och i stort behov av översyn. För att få till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten vill regeringen göra en översyn av kupongskattelagen.


Här kan du läsa om de lagar som är beslutade och som träder i kraft 2018.

   

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »