Redovisning

 • Bokföra årets resultat

  Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Aktieb...

 • Bokföra FORA

  Vi får många frågor kring FORA och i den här artikeln ger vi dig konteringsexempel och information för att kunna bokföra FORA. Löpande premiebetalningar Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på [7571...

 • Lagervärdering

  Vid lagervärdering ska lagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Om det finns särskilda skäl får återanskaffningsvärdet (med avdrag för inkurans) använ...

 • Avskrivningar maskiner och inventarier

  Inköp av maskiner och inventarier är normalt inte direkt avdragsgilla. Avdraget fördelas istället på flera år genom avskrivningar. Så kallade förbrukningsinventarier får du dock avdrag för samma år som du köper dem. Förbrukningsinventarier Fö...

 • Avskrivningar på byggnader

  För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden). Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). ...

 • Räntetäckningsgrad

  Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Räntetäckningsgraden kallas ibland förräntningsmarginalen. Räntetäckningsgraden anges i procent eller ggr. Är räntetäckningsgraden lägre ä...

 • Periodisering

  Periodisering är ett begrepp inom redovisning som innebär att inkomster och utgifter fördelas till de perioder de hör till. Endast de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga inkomster och utgifter hör...

 • Avkastning på eget kapital

  Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som visar förräntningen på det kapital som ägarna själva satsat. Nyckeltalet riktar sig framförallt till företagets ägare och kan hjälpa till att besvara frågan om företaget verkligen är den bästa investe...

 • Balansräkning

  Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen . Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resu...

 • Rörelsemarginal

  Nyckeltalet rörelsemarginal visar hur stor del av varje omsatt krona som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst. Nyckeltalet är främst användbart vid analys av det egna företagets utveckling samt en analys av företag i samma brans...

 • Dricks – skatt och bokföring

  Vi får många frågor kring hanteringen av dricks och det är inte alltid helt enkelt att hålla koll på reglerna. Här går vi kortfattat igenom hanteringen både skatte- och bokföringsmässigt. Dricks är skattepliktig Dricks är en skattepliktig er...

 • Hämta fler