Redovisning

 • Redovisningsbyråers förmånsrätt vid kundföretags konkurs

  Många av redovisningsbyråernas kundföretag drabbas hårt ekonomiskt på grund av Coronaviruset. Detta kommer med stor sannolikhet att även påverka deras betalningsförmåga till byrån. Så, vilka möjligheter har byrån att få tillbaka sina kundfordringa...

 • Kundförlust – hur gör jag?

  När ska du egentligen skriva av en fordran som förblivit obetald och betrakta den som en kundförlust. Här går vi igenom när en kundförlust är befarad och när den är konstaterad och hur konteringarna ser ut. Befarad kundförlust Om du inte tr...

 • Förenklat årsbokslut – så här gör du!

  Förenklat årsbokslut, är det så enkelt som det låter? Här går vi igenom vad det förenklade årsbokslutet består av och ger förslag på arbetsgång för ditt arbete. Förenklat årsbokslut – vem får göra det? Enskilda näringsidkare med en net...

 • Bokföra årets resultat

  Här tittar vi på hur årets resultat ska bokföras i ett aktiebolag respektive en enskild firma. Du kan läsa mer om hur du bokför alla tänkbara affärshändelser i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel . Aktieb...

 • Bokföra FORA

  Vi får många frågor kring FORA och i den här artikeln ger vi dig konteringsexempel och information för att kunna bokföra FORA. Löpande premiebetalningar Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på [7571...

 • Koncernbidrag

  Med koncernbidrag menas överföringar av pengar mellan bolag inom samma koncern för att utjämna resultatskillnader. Civilrättslig prövning Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civil...

 • Lagervärdering

  Vid lagervärdering ska lagret värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Om det finns särskilda skäl får återanskaffningsvärdet (med avdrag för inkurans) använ...

 • Avskrivningar maskiner och inventarier

  Inköp av maskiner och inventarier är normalt inte direkt avdragsgilla. Avdraget fördelas istället på flera år genom avskrivningar. Så kallade förbrukningsinventarier får du dock avdrag för samma år som du köper dem. Förbrukningsinventarier Fö...

 • Avskrivningar på byggnader

  För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden). Nyttjandeperioden för byggnader får bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen). ...

 • Räntetäckningsgrad

  Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Räntetäckningsgraden kallas ibland förräntningsmarginalen. Räntetäckningsgraden anges i procent eller ggr. Är räntetäckningsgraden lägre ä...

 • Periodisering

  Periodisering är ett begrepp inom redovisning som innebär att inkomster och utgifter fördelas till de perioder de hör till. Endast de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga inkomster och utgifter hör...

 • Hämta fler