Skatt

 • Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

  Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2019 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Kostnadsränta Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en e...

 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

  För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling föreslår regeringen att det så kallade FoU-avdraget förstärks. Vad innebär FoU-avdrag? FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med for...

 • Enskild firma eller aktiebolag – eller både och?

  Många som driver enskild firma överväger att ombilda till aktiebolag. Här tittar vi på fördelar och nackdelar med en ombildning från enskild firma till aktiebolag. Valet mellan enskild firma och aktiebolag påverkas av flera faktorer En intres...

 • Dags för kontrolluppgifter – i vissa fall

  Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2019 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2020. Arbetsgivares uppgifter 2019 var det sista året som alla a...

 • Kostförmån 2020 – aktuella belopp

  Om arbetsgivaren ger en anställd fri eller subventionerad kost är detta en skattepliktig förmån. En anställd som får fri kost ska beskattas för kostförmån oavsett om man får förmånen vid enstaka tillfällen eller om man får det varje dag. Det kan äv...

 • Förlängt anställningsskydd

  Från och med 1 januari 2020 förlängs anställningsskyddet från 67 till 68 års ålder. I takt med att medellivslängden ökar behöver även pensionerna räcka längre. Lagändringen om att förlänga anställningsskyddet är ett steg i den riktningen. ...

 • Avverkningsrätt

  En fastighetsägare kan upplåta rätt för någon annan att ­avverka skog på fastigheten. En sådan rättighet kallas avverkningsrätt. Det är inget köp, utan en nyttjanderätt. Avverkningsuppdrag En avverkningsrätt kan ha två syften. Det vanligaste ...

 • Andelslägenhet

  Begreppet andelslägenhet används i två betydelser. Dels är det fritidsbostäder, ofta utomlands, där man förvärvar rätten att i några veckor utnyttja en lägenhet i ett hus (Time Share). Den andra betydelsen av andelslägenhet är en lägenhet i ett ...

 • Nyemission

  En nyemission görs när ett aktiebolag behöver nytt kapital och innebär att bolaget ger ut (säljer) nyemitterade aktier och därigenom stärker bolagets bundna egna kapital. Vanligtvis får tidigare aktieägare företräde att teckna de nya aktierna me...

 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift

  För bostäder (småhus och bostadsdelen av hyreshus) gäller regler om fastighetsavgift medan regler om fastighetsskatt gäller för övriga fastigheter (kommersiella lokaler och industrienheter), byggnader under uppförande och obebyggd mark. Sist i a...

 • Skattereformer 2020

  Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt och sänkt reklamskatt. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2020. Sänkt skatt för pensionärer Det blir en höjning ...

 • Hämta fler