Smått och gott ur vårproppen

Newsroom - Smått och gott ur vårproppen - ctl00_cph1_approvedImg

I vårpropositionen presenteras förslag som sannolikt kommer att återfinnas i höstens budgetproposition. Det enda skarpa förslaget ligger i vårändringsbudgeten där regeringen föreslår ett stopp för skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter.

Förslag till höstens budgetproposition

Vårpropositionen brukar i regel inte innehålla så många färdiga lagförslag och så är fallet även i år. Däremot har regeringen meddelat att en del förslag är tänkta att ligga som skarpa i höstens budgetproposition för 2018. Nedan följer en uppräkning av de viktigaste förslagen.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår att skatten ska sänkas med upp till 2 500 kr per år för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Skattesänkningen föreslås gälla för personer med en inkomst mellan 123 400 och 360 000 kr per år. Förslaget kommer att innebära att 70% av alla personer över 65 år får sänkt skatt.

Ändrad beräkning av bilförmån

Regeringen föreslår vissa justeringar av beräkningen av bilförmånsvärdet med anledning av ett så kallat bonus-malus-system för nya lätta fordon. Det kommer att innebära att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt.

Ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regeringen har i ett utkast till lagrådsremiss lagt fram sitt förslag till ändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Bland annat föreslås att skatten på utdelning inom gränsbeloppet ska höjas från 20% till 25%.

Växa-stöd för fler företagsformer

Även aktiebolag och handelsbolag föreslås få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

Höjd SINK för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) föreslås höjd från 20 till 25%.

Uppräkningen av skiktgränserna begränsas

Vid bestämmandet av den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt ska uppräkningen endast göras med förändringen i konsumentprisindex.

Lättnader i beskattningen av personaloptioner

Regeringen föreslår att lättnader i beskattningen av personaloptioner ska införas. Förmånsbeskattningen av personaloptioner ska tas bort och hela vinsten beskattas i inkomstslaget kapital, under förutsättning att vissa krav uppfylls.

Sänkt skatt för personer med sjukersättning

Regeringen föreslår att skatten ska sänkas för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta kommer att ske genom att en ny skattereduktion införs för sjukersättning och aktivitetsersättning. En person som har högsta möjliga sjukersättning, och en genomsnittlig kommunalskattesats, kommer enligt förslaget att få en skattesänkning med ca 2 500 kr per år.

Miljö- och energiskattepaket

Regeringen har lagt fram förslag om ett miljö-och energiskattepaket. Paketet föreslås bland annat innehålla:

  • Sänkt energiskatt på el för mindre datacenter
  • Sänkt energiskatt på el för leveranser av värme och kyla till datorhallar samt på hjälpförbrukning av el vid leverans till bland annat datorhallar
  • Indexering av miljöskatter ska baseras på konsumentprisindex
  • Ändrad beskattning av viss värmeproduktion.

>>Regeringens prop 2016/17:100

Skarpt förslag om fastighetsöverlåtelse

Det enda skarpa förslaget ligger i vårändringsbudgeten där regeringen lägger fram det tidigare aviserade förslaget om stopp för skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer (så kallade ”kattrumpor”).

Förslaget innebär att en fastighet som överlåts till en juridisk person ska anses avyttrad om den överlåts mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet, även om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Gäller överlåtelsen en privatbostadsfastighet gäller detta om ersättningen överstiger fastighetens omkostnadsbelopp.

Överlåtelsen kommer därmed inte att räknas som en gåva inkomstskattemässigt, vilket innebär att en kapitalvinstberäkning ska göras och ersättningen tas upp till beskattning.

Reglerna föreslås gälla överlåtelser av fastigheter som sker från och med 28 oktober 2016.

>>Regeringens prop 2016/17:99


De viktigaste skattenyheterna!

Skattedagen kör våra skatteexperter en rejäl genomgång av de intressantaste delarna ur budgetproppen och mycket annat inom skatteområdet som är aktuellt.


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!