Tillfälliga regler införs för bolags- och föreningsstämmor

Newsroom - Tillfälliga regler införs för bolags- och föreningsstämmor - ctl00_cph1_approvedImg

På grund av coronaviruset har det sedan tidigare införts tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För att underlätta ytterligare har riksdagen nu  beslutat om fler tillfälliga åtgärder.

Årsstämmorna står för dörren

En konsekvens av coronasmittan är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna.

Riksdagen har därför beslutat om att införa åtgärder som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras. Den nya lagen trädde ikraft 15 april 2020 och upphör att gälla 31 december 2020. 

Lag med tillfälliga bestämmelser

Beslutet innebär att det införs tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.

Bestämmelserna gör det möjligt att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Undantag i följande lagar

Beslutet innebär undantag från vissa bestämmelser i följande lagar:

  • Aktiebolagslagen
  • Lag om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Lagen om kooperativ hyresrätt
  • Lagen om förvaltning av samfälligheter
  • Sparbankslagen
  • Lagen om medlemsbanker.

Detaljerna för hur detta regleras i dessa olika lagar, skiljer sig givetvis åt, men nedan följer de förändringar som detta innebär i aktiebolagslagen.

Aktiebolagslagen

För aktiebolag innebär de tillfälliga bestämmelserna att styrelsen inför en viss bolagsstämma får besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Fullmaktsformulär som anges i aktiebolagslagen (7 kap 4§) får tillhandahållas aktieägarna även genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den information som anges i aktiebolagslagen. Formuläret och informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före stämman.

Styrelsen får också besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Utökning av de tillfälliga reglerna

De nya tillfälliga reglerna som riksdagen beslutat om (se nedan) började gälla 18 maj 2020 och får tillämpas på stämmor som hålls senast 31 december 2020. 

Digital stämma med poströstning

Styrelsen i ett aktiebolag får inför en bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas fysiskt (på en viss plats) utan enbart genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

Inför en sådan digital stämma ska ägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Motsvarande tillfälliga regler har också införts för ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

Poströstningen ska genomföras enligt gällande regler i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Helt digital stämma

Om ägarna/medlemmarna är överens om det, kan man låta bli att anordna poströstning och genomföra stämman enbart genom elektronisk uppkoppling. På så sätt kan onödig administration undvikas i t ex mindre bolag och föreningar där det inte finns något behov av att erbjuda möjlighet till poströstning.

Stämma med enbart poströstning

Styrelsen i aktiebolag/föreningar kan också enligt de tillfälliga reglerna besluta om att stämman ska genomföras med enbart poströstning.

Om man har beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning, ska ägarna/medlemmarna kunna nyttja även sina övriga rättigheter via post. Man ska bland annat ges möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle, som ägarna/medlemmarna då ska ha rätt att närvara vid. Ett ärende ska bordläggas om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »

Lyssna och lär med vår podcast!

– få tips på hur du framgångsrikt driver företag!