Juridik / Företrädaransvar vid anstånd pga corona

Företrädaransvar vid anstånd pga corona

LEI-koder för värdepappershandel

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de inte kommer att kräva företrädaransvar då anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms beviljas på grund av corona. 

Publicerad: 2020-03-27
Företrädaransvar

En företrädare för en juridisk person kan bli personligt betalningsansvarig om han uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låtit bli att betala in skatter och socialavgifter i rätt tid, så kallat företrädaransvar.

Anstånd enligt skatteförfarandelagen

Enligt skatteförfarandelagen kan anstånd med skattebetalning beviljas om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan till exempel vara att man har fått försämrad betalningsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. Anstånd innebär inte att man slipper betala skatten utan att man skjuter upp betalningen.

Företrädaransvar vid anstånd

Om bolaget beviljas anstånd för en skatt eller avgift innan den ursprungliga förfallodagen kan Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar under anståndstiden. I dessa fall har bolaget inte underlåtit att betala någon skatt eller avgift. I och med att den ursprungliga förfallodagen genom anståndet skjutits upp anser Skatteverket att den relevanta ansvarstidpunkten för ett eventuellt företrädaransvar är förfallodagen vid anståndstidens utgång.

Om bolaget beviljas anstånd med betalning efter förfallodagen finns det i princip inte något hinder mot att ansöka om företrädaransvar. Under den tid ett anstånd med betalning gäller kan någon ansökan om företrädaransvar inte göras, men om den nya förfallodagen passeras utan att bolaget betalar så kan personligt ansvar uppkomma. Detta gäller även om bolaget t ex försätts i konkurs under den tid anståndet gäller.

Anstånd i samband med coronaviruset

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av coronaviruset har regeringen föreslagit en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms. Enligt dessa regler ska anstånd som huvudregel beviljas och nekas endast om det finns särskilda skäl som talar emot.

Inget ansvar vid anstånd pga corona

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att de inte kommer att ansöka om företrädaransvar när det gäller skatter och avgifter som omfattas av ett tillfälligt anstånd på grund av corona. Detta gäller oavsett om anstånd har sökts före eller efter den ursprungliga förfallodagen. Detsamma gäller den anståndsavgift som ska betalas om man beviljats anstånd.

Anledningen till att företrädaransvar inte kommer att krävas är att Skatteverket menar att de inte kommer att kunna visa på uppsåt eller grov oaktsamhet i dessa fall av anstånd.

Skatteverket poängterar dock att om någon uppenbarligt utnyttjat möjligheterna, helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna, så kan det i enstaka och mycket speciella fall bli aktuellt att ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Skatteverkets ställningstagande 8-137725  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!