Juridik / Möjlighet till ny anmälan om avstämning

Möjlighet till ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete

LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivare att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte lämnats in i tid.

Publicerad: 2021-10-27
Betala tillbaka allt stöd vid sen anmälan

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete ska en arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Avstämning ska göras tre månader efter att en stödperiod har inletts och därefter senast var tredje månad. Avstämningen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utfallet av korttidsarbetet och beräkna slutligt stöd.

En anmälan om avstämning ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från avstämningstidpunkten.

Om anmälan om avstämning inte kommer in inom rätt tid till Tillväxtverket är arbetsgivaren enligt nuvarande regler skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd, om det inte är uppenbart oskäligt.

Den avstämning som arbetsgivaren har gjort blir då inte bedömd av Tillväxtverket och därmed blir det inte utrett om det har funnits förutsättningar för slutligt stöd.

Ny anmälan möjlig

Riksdagen har nu beslutat om en ny lag där det ska vara möjligt att på nytt lämna in en anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete. Det ska gälla de arbetsgivare som fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020–30 juni 2021. Möjligheten gäller endast för de arbetsgivare som är skyldiga att betala tillbaka det preliminära stödet på grund av att anmälan om avstämning har kommit in försent. Om den nya avstämningen visar att arbetsgivaren uppfyller förutsättningarna för att få stödet kan det slutliga stödet betalas ut.

En sådan ny anmälan ska lämnas till Tillväxtverket senast 30 april 2022 och ska endast omfatta de stödperioder som arbetsgivaren har blivit återbetalningsskyldig för.

Föreläggande om anmälan

Flera arbetsgivare har blivit återbetalningsskyldiga för allt stöd då de har lämnat in en anmälan om avstämning några dagar försent. Eftersom en sen anmälan om avstämning kan få betydande konsekvenser för arbetsgivaren har riksdagen beslutat att det ska införas ett nytt förfarande i Tillväxtverkets handläggning. Den nya regeln innebär att Tillväxtverket ska vara skyldig att förelägga en arbetsgivare att lämna in en anmälan om avstämning, om en sådan inte har getts in i rätt tid. Om arbetsgivaren inte följer föreläggandet från myndigheten är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd.

När börjar den nya lagen att gälla?

Den nya lagen om ny anmälan om avstämning träder i kraft 1 januari 2022. Då kan alltså arbetsgivare som fått beslut om att de är skyldiga att betala tillbaka det preliminära stödet på grund av sen anmälan om avstämning gällande stödmånaderna under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021 skicka in en ny anmälan om avstämning. Den nya lagen är tillfällig och den tid som arbetsgivaren har möjlighet att ge in en ny anmälan är begränsad till fyra månader. Det betyder att en ny anmälan ska ges in senast 30 april 2022 för att kunna tillämpas.

Det nya förfarandet då Tillväxtverket är skyldig att förelägga arbetsgivare träder i kraft 1 november 2021 och ska då tillämpas i återbetalningsärenden från och med detta datum. Lagen kommer alltså att gälla även för anmälningar om avstämning som kommit in före 1 november 2021 och som Tillväxtverket ännu inte fattat beslut om. Det innebär också att mål om överklagande av beslut om återbetalning som beslutats före ikraftträdandet men som prövas av rätten först efter ikraftträdandet kan komma att återförvisas till Tillväxtverket.

Tillkännagivande

I samband med beslutet om ny anmälan om avstämning så riktade riksdagen också ett tillkännagivande till regeringen. Enligt tillkännagivandet bör regeringen analysera i vilken utsträckning företag har hamnat hos Kronofogden utan att det är självförvållat genom att utlovat coronastöd försenats eller uteblivits. Regeringen ska också vid behov ta initiativ för att hantera de problem som uppkommit för dessa företag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!