30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Juridik / Nya lagar 2022

Nya lagar 2022 

– viktigaste förändringarna 
LEI-koder för värdepappershandel

Många nya lagar börjar att gälla under 2022. Dessutom finns förslag som kan leda till ändrade regler. Här går vi kortfattat igenom några av de viktigaste förändringarna för dig och företaget. 

Publicerad:
Ny anmälan om avstämning

Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivare att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte lämnats in i tid.

Läs mer här 

Enklare regler vid tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat att vissa kostnadsersättningar vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas. Beslutet gäller korta anställningar och uppdrag som pågår i högst en månad samt för anställda som anställs eller lånas av myndigheter, kommuner och regioner i samband med krissituationer.

Beslutet innebär att arbetsgivare kan bekosta resor, logi och betala ut traktamente utan att det beskattas om avståndet mellan den anställdes bostad och tillfälliga arbetsplats är längre än 5 mil. Detta innebär att ersättningar till tillfälligt anställda behandlas på samma sätt som motsvarande ersättningar till tillsvidareanställda som är på tjänsteresa.

När det gäller personer som tillfälligt anställs eller lånas av en myndighet, kommun eller region vid extraordinära händelser som olyckor och samhällskriser, finns inte någon tidsgräns.

Skattereduktion på inventarieköp

Företag som köpt maskiner och inventarier under 2021 kan få en skattereduktion. Förutsättningen för att få skattereduktionen är bland annat att inventarierna finns kvar i näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Och det är först i bokslutet som avslutas 31 december 2022 (eller senare, vid brutet räkenskapsår) som skattereduktionen kommer att tillgodoräknas.

Läs mer här

Personaloptioner – generösare regler

Riksdagen har beslutat att utvidga och förenkla reglerna om personaloptioner för att hjälpa unga företag som vill växa, att rekrytera och behålla kvalificerad personal. 

Reglerna utvidgas genom att två gränser höjs när det gäller vilka företag som får nyttja dessa regler:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kr per år.

I beslutet ligger också att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna.

För att förenkla ändras reglerna så att en personaloption kan nyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska kunna ges ut av ett företag och ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Skattefria förmånscyklar

Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning. Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr. 

Om det årliga förmånsvärdet för cykeln överstiger takbeloppet, ska den anställde beskattas för det överskjutande beloppet. Skattefriheten ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda, både under en längre sammanhängande period och mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool.

En förutsättning för skattelättnaden är att erbjudandet väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Skattelättnaden gäller både vanliga cyklar och elcyklar, däremot inte elsparkcyklar.

Definitionen av fåmansföretag utvidgas

Riksdagen har beslutat att det utvidgade fåmansföretagsbegreppet och utomståenderegeln för ägare i fåmansföretag kompletteras. Syftet är att säkerställa att det inte är möjligt att kringgå de så kallade 3:12-reglerna med hjälp av ägarstiftelser.

Höjt tak och andra ändringar i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Taket i sjukförsäkringen är höjt från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Övriga beslut handlar bland annat om ändrade regler för äldre och flexiblare hantering av arbetstid vid deltidssjukskrivning. Höjt tak i sjukförsäkringen träder i kraft 1 januari 2022, övriga beslut gäller från 1 februari 2022.

Jobbskatteavdrag

Riksdagen har beslutat om ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och de som jobbar heltid kommer att få en sänkt skatt med 150 kr per månad.

Skattereduktionen för gåva utökas

Riksdagen har nu beslutat att beloppsgränsen höjs från 6 000 kr till 12 000 kr, vilket innebär att skattereduktionen för gåvor som mest kan uppgå till 3 000 kr.

Mer bidrag för nystartsjobb

En arbetsgivare har möjlighet att få bidrag om man anställer en person som har varit arbetslös länge eller en person som är nyanländ i Sverige (så kallat nystartsjobb). Stödtiden är olika beroende på vilken grund nystartsjobbet beviljas, men den kan som längst vara 2 år. Bidraget beräknas utifrån arbetsgivaravgiften.

Riksdagen har nu beslutat att höja bidragen vid nystartsjobb. Om man anställer en person som varit arbetslös mellan 1–2 år höjs bidraget från 1 till 2 arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa 2–3 år höjs bidraget från 2 till 2,5 arbetsgivaravgifter och för de som varit arbetslösa i mer än tre år höjs bidraget från 2,5 till 3 arbetsgivaravgifter.

Reklamskatten avskaffas

Riksdagen har beslutat att reklamskatten ska avskaffas från och med 1 januari 2022. För beskattningsår som inte avslutats vid ikraftträdandet gäller redovisningsskyldighet för reklamskatt bara om det sammanlagda beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 överstiger 100 000 kr.

Läs mer här

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning

Riksdagen har beslutat att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner. 

I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kr mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar.

Förslag om kommande ändringar

Flera coronastöd återinförs

Regeringen har meddelat att de avser att återinföra flera stöd med anledning av pandemin.

Det gäller t ex statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Men även omsättningsstödet, omställningsstödet och en utökad möjlighet till anstånd med betalning av skatter har aviserats.

Avdrag för resor till och från arbetet – nya regler

I en promemoria från regeringen föreslås nya regler gällande resor till och från arbetet. Avdraget ska inte längre vara ett avdrag utan en skattereduktion som är regionalt differentierad, avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2023. Ändringarna tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2022. 

10,21% för 19–23 åringar även 2022

För 19–23-åringar fanns under juni–augusti 2021 en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgiften, vilket innebar att arbetsgivaravgiften för denna grupp endast var 10,21% (ålderspensionsavgiften).

För att ytterligare stödja återhämtningen samt stötta företag med många unga anställda avsierar regeringen att denna sommarrabatt även kommer att ges under juni-augusti 2022. 

Höjd omsättningsgräns för moms till 80 000 kr

Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr per år kan idag välja om man vill redovisa moms eller inte. Regeringen anser att det är viktigt att förenkla för de minsta företagen och vill därför att omsättningsgränsen för moms ska höjas från 30 000 kr till 80 000 kr per år. 

Ytterligare sänkt moms på reparationer

Regeringen vill få fler att laga eller ändra redan tillverkade varor och därför vill man sänka momsen från 12 till 6 procent på tillhandahållandet av dessa tjänster.

Skattereduktion a-kassa

Regeringen anser att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa. Regeringen aviserar därför om att en skattereduktion för a-kassa ska införas.

Källskatt på utdelningar till utländska personer

Reglerna om kuponskatt är föråldrade och i stort behov av översyn. Regeringen föreslår därför att kupongskattelagen bör upphävas och ersättas med en ny lag om källskatt på utdelningar. 

Begränsning av avdragsrätten för tidigare års underskott

Regeringen vill införa en särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. 

Höjd fordonsskatt

I budgetpropositionen aviseras ett kommande förslag som innebär en utökning av malus-delen i systemet med bonus-malus. Det innebär högre fordonsskatt för nyregistrerade bensin- och dieselbilar de första tre åren efter köpet.

Höjda åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

I och med att åldersgränserna i pensionssystemet höjs föreslår regeringen att även åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ska höjas. Dessutom föreslås höjd åldersgräns för när arbetsgivaren ska betala lägre socialavgifter för ålderspensionärer.