Juridik / Nya regler för reseavdrag

Nya regler för reseavdrag

LEI-koder för värdepappershandel

Den kommitté som fått i uppdrag att utreda hur reglerna gällande avdrag för arbetsresor kan omarbetas har lämnat sina förslag.  

Publicerad: 2019-08-22
Reseavdragskommitté som sett över reglerna

I slutet av 2017 valde regeringen att tillsätta en kommittè för att se över arbetsreseavdraget. Tanken med de nya reglerna är bland annat att man vill gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Det handlar också om att skapa ett smidigare system där man kan bo och verka över hela landet, även på ställen där kollektivtrafiken är begränsad eller saknas helt.  

Skattereduktion istället för avdrag

Enligt förslaget ska skattereduktionen för arbetsresor bli avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Val av färdmedel och kostnaden för dessa ska alltså inte ha någon betydelse. Skattelättnaden ska inte längre ske i form av ett avdrag utan med en skattereduktion. Skattelättnaden kommer då bli lika stor för alla oavsett inkomst och marginalskatt.   

Avstånd och resdagar

För att få skattereduktion ska avståndet enkel väg mellan bostad och arbetsplats vara längre än 30 kilometer och som mest 80 kilometer. När man beräknar skattereduktionen så görs det utifrån det faktiska antalet resdagar under beskattningsåret som överstiger den nedre avståndsgränsen (30 kilometer). Maximala antalet dagar är 210 stycken och vid 59 eller färre resdagar medges ingen skattereduktion. Skattereduktionen är 60 öre per kilometer och detta gäller oavsett vilket färdmedel som används.

Större reduktion vid bristfällig kollektivtrafik

Vid bristfällig kollektivtrafik kan skattereduktionen bli större. Det handlar då dels om ett fast belopp på 20 kr per resdag vid avstånd från 30 kilometer och uppåt, samt ett rörligt belopp på 60 öre per kilometer för avstånd mellan minst 80 kilometer och högst 150 kilometer. 

Sjukdom eller funktionsnedsättning

Personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är tvungna att använda egen bil eller förmånsbil ges skattereduktion för den del av avståndet enkel väg som överstiger 10 kilometer och upp till och med 150 kilometer. 

Avdrag för trängselskatt avskaffas

Enligt dagens regler går det att göra avdrag för trängselskatt och utgifter i samband med arbetsresor för väg-, bro-, eller färjeavgifter. Enligt reseavdragskommitténs förslag avskaffas detta avdrag. För den som uppfyller kravet på bristfällig kollektivtrafik går det dock att få skattereduktion med 30 procent för den del av de sammanlagda utgifterna som överstiger 8 000 kr under beskattningsåret. Detta gäller dock endast väg-,bro- eller färjeavgifter och inte trängselskatt.

Enligt förslaget behöver arbetsgivaren lämna uppgift om arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen, detta för att underlätta administrationen och få en ökad kontroll över skattereduktionen.  

Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2021. 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!