Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!

Ordförklaring för terminskontrakt

avtal i vilket parterna kommer överens om en överlåtelse av en viss egendom vid en bestämd tidpunkt i framtiden och till ett pris som bestäms i avtalet.

Ett terminskontrakt innefattar – till skillnad mot ett optionskontrakt (se option) – en skyldighet för både köpare och säljare att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Någon betalning görs inte vid avtalets ingående, däremot krävs som regel att båda parterna ställer någon säkerhet. Storleken på säkerheten bestäms av hur stora riskerna för prisförändring är och i förlängningen av hur stor den potentiella förlustrisken är på terminskontraktet.

Ett terminskontrakt – eller kort uttryckt: en termin – måste i likhet med vad som gäller för ett optionskontrakt avse en viss egendom, t ex ett värdepapper eller en valuta. En termin hör således alltid ihop med en underliggande egendom. Terminer och optioner kallas gemensamt för derivatinstrument.

Terminer kan vara standardiserade eller individuellt utformade. Standardiserade terminer har tillkommit för att få till en likvidare marknad. Standardiseringen avser den underliggande egendomen och dess kvantitet samt kontraktets förfallodag. Det enda som återstår att förhandla om när det gäller de standardiserade terminskontrakten är priset på egendomen.

För de individuellt utformade terminskontrakten (OTC-terminer) bestäms kvantiteten på den underliggande egendomen samt likvid- och leveransdag individuellt i varje enskild affär.

Marknadsplatser för terminer finns över hela världen. I Sverige sker handeln på Omhex.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för terminskontrakt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.