Apportegendom

Apportegendom är annan egendom än pengar som används som betalning för aktier, ofta som betalning för aktiekapitalet när aktiebolaget bildas. Om någon ska få teckna aktier i bolaget mot att han eller hon skjuter till apportegendom, dvs annan egendom än pengar, måste det framgå av stiftelseurkunden. Om betalning görs i form av apportegendom måste man skjuta till egendomen före registreringen.

Rörelse som apport

Om det är en rörelse som apporteras ska balans- och resultaträkningar för rörelsens senaste två räkenskapsår bifogas stiftelseurkunden. Även en upplysning om rörelsens resultat för tiden därefter ska lämnas i stiftelseurkunden.

Är den apporterade rörelsen så ny att den existerat kortare tid än två år, behöver givetvis inte bestämmelserna följas fullt ut. Om rörelsen inte omfattats av någon skyldighet att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, ska man istället lämna information om rörelsens resultat under den aktuella tiden. Inte enbart den framräknade vinsten eller förlusten ska anges utan informationen ska även ge en bild av hur resultatet tillkommit.

Detta kan vara aktuellt när man exempelvis övergår från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag. Om betalning görs i form av apportegendom måste man skjuta till egendomen före registreringen.

Intyg från revisor

För att ett bolag där du satsar apportegendom istället för kontanter
ska bli registrerat krävs att en godkänd eller auktoriserad revisor
(inte nödvändigtvis bolagets egen) intygar

  • att apportegendomen verkligen har överförts till bolaget
  • att apportegendomen inte är övervärderad
  • att apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagetsverksamhet.
Korrekt värdering

Revisorn måste också beskriva hur tillgångarna har värderats och även göra en anteckning om det har varit särskilda svårigheter att få fram ett korrekt värde.

Inventarierna får inte övervärderas. Då skulle man få in luft i
balansräkningen och detta vore att vilseleda omgivningen.

Ordentlig överföring

Överföringen till bolaget måste göras ordentligt. På fastigheter måste bolaget skaffa lagfart. Vid överföring av inventarier ska ett ordentligt avtal upprättas. När det gäller bilar ska de registreras på bolaget så snart bolaget fått sitt organisationsnummer. Om fordringar överlåts ska gäldenärerna (de som är skyldiga pengar) underrättas. Det får inte råda minsta tveksamhet om att bolaget verkligen äger den överförda egendomen.

Bara reella tillgångar

Endast reella tillgångar får överföras som apportegendom. Ett åtagande om att utföra ett arbete eller en tjänst kan därför inte räknas som apportegendom.

Ordlista - Apportegendom på två minuter - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Apportegendom på två minuter - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Apportegendom på två minuter - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.