Direkta kostnader

Direkta kostnader är sådana som kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund. I tillverkande företag är direkt lön och direkt material normalt de största direkta kostnaderna. Inom företagsekonomi delas företagets totala kostnadsmassa in i direkta kostnader och indirekta kostnader. Indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets internredovisning samt inom räkenskapsanalys.

Exempel
Frakt- och speditionsföretaget Delsbosnabben har två delverksamheter;
tung trafik och expressbud. Företaget har sedan länge etablerat ett
intern redovisningssystem som medför att intäkter och kostnader fördelas
ut på företagets delverksamheter. Syftet med detta är att kunna följa upp
lönsamheten i de olika verksamheterna.'

När budchauffören Ulf ska få lön är det inte speciellt svårt att fördela
lönekostnaden. Ulf arbetar till 100% i budverksamheten. Därför kan hela
lönekostnaden för Ulf direkt fördelas på budverksamheten. Detta är en
direkt kostnad.

Tyvärr är kostnadsfördelning i praktiken inte alltid så här enkel. Många kostnadsposter är gemensamma för flera kalkylobjekt och måste därför fördelas. Denna kostnadsfördelning ska utformas enligt någon väl genomtänkt fördelningsprincip. I allmänhet bör sådana fördelningsprinciper avspegla varje kalkylobjekts förbrukning av den aktuella resursen (kostnaden).

Exempel
Delsbosnabbens ägare Lars-Åke är också VD och ende chef i det lilla

åkeriet. Till skillnad från Ulf i det föregående exemplet kan man inte
entydigt fördela Lars-Åkes kostnader till endera delverksam heten.
I Lars-Åkes arbetsuppgifter ingår ju att leda och organisera arbetet i båda
verksamheterna. Dessutom sköter han de administrativa uppgifterna,
såsom fakturering och lönehantering. Lars-Åkes kostnader är därför
indirekta kostnader i Delsbosnabben.

Fördelningsmallen för dessa indirekta kostnader utgår från Lars-Åkes
objektiva bedömning av om andel nedlagd tid i respektive verksamhet.
Hanbedömer att den ryckiga och tungadministrerade expressbudverksamheten kräver den största andelen av hans tid, 70%. Resterande tid läggs på arbete med de tunga frakterna, 30%.

Det är viktigt att fördelningsprinciperna utgår från fakta. Om ni är flera om besluten är det viktigt att alla förstår hur fördelningsmallarna
ser ut och vilka principer som ligger till grund för dem. Nästa problem är att fördelningsprinciper inte alls brukar vara statiska över tiden. Vid förändringar i verksamheten kan det också uppstå behov av att revidera fördelningsprinciperna. Det här bör man se över med jämna mellanrum. Åtminstone en årlig revidering torde vara lämpligt i de flesta företag.

Ordlista - Ordförklaring för direkta kostnader - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för direkta kostnader - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för direkta kostnader - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.