Finansieringsanalys

En finansieringsanalys är en analys av hur verksamheten har finansierats och hur kapitalet har använts under räkenskapsåret. Man kan också uttrycka det som att en finansieringsanalys visar penningflödena i det senast fastställda bokslutet.

Syftet med att upprätta en finansieringsanalys är att få fram en bild
över de verkliga penningflödena under mätperioden. Finansieringsanalysen fokuserar på likviditet och kapitalbindning. Den visar
också hur verksamheten har finansierats och hur stora investeringarna
har varit.

Finansieringsanalysen består av tre huvuddelar:

  • Kapitalanskaffning (tillförda medel). Denna del visar hur företaget har skaffat sina pengar. Kapitalanskaffningen kan vara intern eller extern.
  • Kapitalanvändning (använda medel). Hur har företaget använt det anskaffade kapitalet? Genom att studera kapitalanvändningen ser du nivån på investeringar, amorteringar och likviditetsförändringar.
  • Finansieringsbalans. Finansieringsbalansen kan beskrivas som saldot av företagets tillförsel och användning av medel. En viktig fråga är hur före taget har klarat sin finansiering. Har finansieringen klarats med intern tillförsel eller har det krävts extern upplåning?

Större företag måste göra en finansieringsanalys i årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket.

Med större företag menas företag som överskrider minst två av nedanstående tre gränsvärden:

• företag där tillgångarnas nettovärde (balansomslutning) enligt balansräkningarna för de två senaste åren har överstigit 40 miljoner kr

• företag som under de två senaste åren haft mer än 80 miljoner kr.

• företag som under de två senaste åren haft fler än 50 anställda.

Med tillgångarnas nettovärde menas redovisade värden på tillgångarna med avdrag för värdeminskning, lagerreserv, ackumulerade överavskrivningar etc.

Ordlista - Ordförklaring för finansieringsanalys - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för finansieringsanalys - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för finansieringsanalys - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.