Koncernbalansräkning

balansräkning som ska upprättas av koncerner för varje räkenskapsår.

Koncernbalansräkningen upprättas med hjälp av förvärvs-, poolnings- eller kapitalandelsmetoden, dvs man slår ihop moder- och dotterbolagens balansräkningar varefter man eliminerar vissa poster.

De elimineringar som ska göras vid upprättandet av en koncernbalansräkning kan sammanfattas i följande punkter:

Obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatt och eget kapital.

Aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i dotterbolaget med hänsyn till de fastställda koncernmässiga värdena för tillgångar och skulder samt avskrivning på goodwill.

• Erhållen aktieutdelning från dotterbolag omförs för att undvika dubbelberäkning av den del av dotterbolagets årsvinst som motsvarar utdelningsbeloppet.

• Interna fordringar och skulder som dotter- och moderbolag har på varandra elimineras mot varandra.

• Minoritetens andel av dotterbolagets eget kapital redovisas i en särskild post.

Ordlista - Ordförklaring för koncernbalansräkning - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Ordförklaring för koncernbalansräkning - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Ordförklaring för koncernbalansräkning - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.