Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning?

Resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp efter kostnadsslag.

En kostnadsslagsindelad resultaträkning ska enligt årsredovisningslagen ställas upp på följande sätt:

1. Nettoomsättning

2. Förändring av varulager

3. Aktiverat arbete för egen räkning

4. Övriga rörelseintäkter

5. Råvaror och förnödenheter

6. Övriga externa kostnader

7. Personalkostnader

8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9. Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

10. Övriga rörelsekostnader

11. Intäkter från andelar i koncernföretag

12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i

14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17. Räntekostnader och liknande kostnader

18. Bokslutsdispositioner

19. Skatt på årets resultat

20. Övriga skatter

21. Årets resultat.

Se även funktionsindelad resultaträkning.

Ordlista - Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning? - ctl00_cph1_pg5608_Image1

Bokföring

BOKFÖRING är en oumbärlig handbok för alla som sysslar med bokföring. Konteringsmallar och exempel...

Ordlista - Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning? - ctl00_cph1_pg5629_Image1

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch o...

Ordlista - Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning? - ctl00_cph1_pg5329_Image1

Enskild firma

ENSKILD FIRMA visar hur en enskild firma fungerar när det gäller skatt, ekonomi och juridik. Du få...

BL Info Online

– de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips

BL Info Online samlar allt du behöver på ett ställe – alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar och beräkningsmallar.