Licensvillkor

för Digitala Årsredovisningen

Licensobjekt och licensgivare

Licensobjektet utgörs av den internetbaserade tjänsten Digitala Årsredovisningen. Licensgivare är Björn Lundén Information AB. 

Licensens omfattning

Licenstagaren får genom att godkänna detta licensavtal rätt att nyttja licens­objektet enligt nedanstående villkor. Licenstagaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt förvanska till tjänsten hörande programvara. Licenstagaren får inte heller överlåta eller upplåta rätt till tjänsten till annan om det inte avtalas mellan parterna. 

Service och uppdateringar

I tjänsten ingår:

  • Uppdateringar av Digitala Årsredovisningen
  • Kontinuerlig backup av licenstagarens data

I tjänsten ingår programsupport genom att licenstagaren kan ställa frågor via tjänstens supportforum.

Om det behövs för att lösa problem kan licenstagaren, efter kontakt med licensgivaren, skicka in sin fil till licensgivaren genom att lägga den på licensgivarens ftp-server. Licensgivaren kan också, med licenstagarens godkännande, koppla upp sig och fjärrstyra licenstagarens dator. Detta innebär att licensgivaren ser innehållet på datorn och arbetar med datorn över en säker anslutning.

Ansvar för lösenord

Licenstagaren ansvarar för att lösenord är tillräckligt säkert och för att det förvaras på ett säkert sätt. Licenstagaren är ansvarig för att inte obehörig utnyttjar tjänsten med detta lösenord. Licenstagaren ansvarar också för att inte obehörig använder tjänsten till följd av att licenstagaren lämnat en inloggad dator obevakad.

Lagring av data

Licenstagaren innehar samtliga rättigheter till licenstagarens data. Licensgivaren bearbetar och ändrar licenstagarens data endast efter anvisning från licenstagaren. Licensgivaren har dock rätt att använda licenstagarens anonymiserade data för statistiska ändamål samt för att förbättra och utveckla tjänsten. 

Licensgivaren är bunden av sekretess när det gäller all information som erhålls av kunden och får inte lämna ut sådan information till tredje part. Licensgivaren registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och personuppgiftsbiträdesavtal mellan licensgivare och licenstagare.

Licenstagarens data raderas 90 dagar efter licensavtalets upphörande och licensgivaren har ingen skyldighet att lagra efter denna periods utgång.

Planerade driftstopp

Licensgivaren kommer regelbundet att underhålla och uppdatera tjänsten. I samband med detta kan det bli nödvändigt med driftstopp. Licensgivaren underrättar licenstagare om planerade driftstopp i förväg.

Ändring av licensvillkor

Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för avtalet. Ändringen gäller från det datum licensgivaren bestämt. 

Ansvarsfrihet

Licensgivaren ansvarar inte för avbrott i driften på grund av faktorer som ligger utanför företagets kontroll. Detta gäller strömavbrott, fel i utrustning, internetanslutningar, telekomanslutningar och liknande. Licensgivaren ansvar inte heller för planerade driftstopp.

Licensgivaren ansvarar inte heller för att tredjepartsprogram som t ex webbläsare, toolbars, antivirusprogram, brandväggar och liknande är korrekt installerade och tillåter trafik mot av licensgivaren hänvisade webbplatser och servrar.

Licensgivaren ansvarar inte för skador (såsom utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information eller annan sakskada eller ekonomisk skada) till följd av användning, på grund av att tjänsten inte kan användas eller på grund av information från licensgivaren. 

Uppsägning

Licensgivaren förbehåller sig rätten att säga upp licensavtalet om licenstagaren inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete eller operativsystem.