Program / BL Finans / Företagslån

Viktigt att välja rätt företagslån eller kreditform

Nästan alla företag behöver låna kapital till verksamheten. Det finns många sätt att göra detta på. För en god lönsamhet är det viktigt att du väljer rätt kreditformer och rätt kreditgivare.

Inte bara räntan påverkar kostnaden

Det finns andra faktorer än räntesatsen som påverkar hur dyr en kredit blir. Hit hör:

  • uppläggningsavgift
  • aviseringsavgift, expeditionsavgift eller vad långivaren valt att kalla den
  • hur ofta du betalar
  • möjligheten att lösa lånet i förtid
  • principerna för långivarens möjlighet att höja räntesatsen.
Ofta personlig borgen även vid företagslån

Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att det är bolaget och inte ägaren som är ingår olika avtal och som normalt är ansvarigt. Men det är en sanning med modifikation. Även du med aktiebolag måste med största sannolikhet gå i personlig borgen för företagets krediter, helt eller delvis.

Med BL Finans företagslån i samarbete med Marginalen Bank är din personliga borgen begränsad till endast 20 % – plus att du betalar en rabatterad ränta »

I en enskild näringsverksamhet är du alltid personligt betalningsansvarig för företagets samtliga skulder. Det är du även i ett handelsbolag, även om du lämnar bolaget, men bara upp till den nivå skulderna låg på när du gick ur handelsbolaget. För att gardera sig mot att eventuella nya ägare till handelsbolaget är mindre kreditvärdiga, begär därför kreditgivarna personlig borgen.

Normalt rörlig ränta på företagslån

Lån med rörlig ränta kan du nästan alltid få lösa när du vill. Likaså ett lån med fast ränta om marknadsräntan stiger kraftigt. Om marknadsräntan däremot sjunker måste du betala långivaren en ersättning för dennes merkostnader. Långivaren tjänar ju på att ditt lån står kvar med en fast ränta som överstiger marknadsräntan. Att lösa en kredit som löper med fast ränta kan därför bli dyrt. Avgiften är dock avdragsgill eftersom den jämställs med ränta.

Det är omöjligt att ge råd om vad som är bäst, lån med rörlig ränta eller att binda räntan i två, fem eller tio år. Vid företagslån handlar det normalt om rörliga räntor eftersom säkerheterna inte är sådana att det kan bli aktuellt med bunden ränta.

Amortera ofta

Du tjänar alltid på att amortera lånet så ofta som möjligt. Genom täta amorteringar sjunker skulden snabbare och den totala räntan blir lägre.

Ett företagslån löper med 5% ränta. Den 1 januari ett år är skulden 1 miljon kr. Lånet amorteras med 30 000 kr varje kvartal, vilket gör 120 000 kr per år. Under året blir räntan 47 750 kr. Om lånet i stället läggs om så att det amorteras med 10 000 kr varje månad så blir räntan 47 250 kr under året, dvs en besparing med 500 kr.

Kontokredit – ett alternativ till företagslån

Ett alternativ till, eller ett komplement till företagslån, är en kontokredit. De allra flesta företag behöver en kontokredit (kallades tidigare checkkredit). Det är en bra kredit på så sätt att du bara behöver betala ränta på den del av krediten som utnyttjas dag för dag. Som kompensation tar banken en limitavgift (kontraktsränta) som brukar vara mellan 0,5 och 2% av den kreditgräns som är avtalad. Du bör därför inte ta till kontokrediten i överkant.

För att kontokrediten ska vara ränteeffektiv krävs en del arbete och planering. Plusräntan är låg, därför måste du hela tiden se till att överskott flyttas till ett placeringskonto med högre ränta.

Ett alternativ till kontokredit för att överbrygga t ex likviditetssvackor är BL Finans Fakturabelåning där du lånar pengar med företagets fakturor som säkerhet. Du lånar så länge du behöver och betalar ränta endast för dessa dagar. Inga limitavgifter.

Så bokför du företagslån
Upptagande av företagslån
DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
1930
99 500
2350100 000
 6570500 


Amortering på företagslån
Företaget tar ett banklån [2350] på 100 000 kr. Banken tar ut en uppläggningsavgift [6570] på 500 kr för att skriva ut lånehandlingarna och resterande 99 500 kr förs in på företagskontot [1930].

DEBETKREDIT
KontoBeloppKontoBelopp
2350
2 000
1930
3 250
 84101 250

 


Från företagskontot [1930] dras månadens inbetalning till lånet (3 250 kr). 2 000 kr är amortering och minskar låneskulden [2350] medan 1 250 kr är räntekostnad [8410].

Så hanterar du företagslån i bokslutet/årsredovisningen (K2)

Företagslån redovisas i balansräkningen under rubriken Skulder till kreditinstitut.

Du bör be om ett engagemangsbesked per bokslutsdagen från långivaren. Mot engagemangsbeskedet kan du stämma av alla saldon, räntor och ställda panter, mm. Det blir också din bokslutsbilaga.

Observera att den del av långfristiga lån som ska amorteras under den kommande 12-månadsperioden efter balansdagen ska redovisas som en kortfristig skuld till kreditinstitutet.

Exempel

Företaget har ett banklån som på balansdagen uppgår till 200 000 kr med en löptid på 10 år. Företaget amorterar varje år 26 000 kr.

Den del av företagslånet som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen ska företaget redovisa som en kortfristig skuld. Det innebär att företaget ska redovisa 26 000 kr som en kortfristig skuld och 174 000 kr som en långfristig skuld.

I årsredovisningens balansräkning redovisar företaget 174 000 kr under rubriken Långfristiga skulder i posten Övriga skulder till kreditinstitut och 26 000 kr under rubriken Kortfristiga skulder i posten Övriga skulder till kreditinstitut.

Ansöka om företagslån i ekonomisystemet

Ett relativt nytt fenomen på finansmarknaden för företag är så kallad datadriven rörelsefinansiering som har koppling till siffrorna i företagets redovisning. Med utgångspunkt i företagets försäljning och resultat görs en kreditbedömning i realtid.

Genom att man tittar på dagsaktuella siffror, ja rentav i realtid, blir det en mer rättvis och rättvisande bedömning än när man tittar på siffrorna i ett gammalt bokslut så som oftast görs vid kreditbedömning i samband med företagslån. En annan fördel är att företaget inte behöver boka möten med banken mm utan kan på bara några minuter få besked om låneutrymme direkt i sitt bokföringsprogram eller ekonomisystem. Det handlar om snabb men seriös finansiering för framförallt företag i snabb tillväxt men också andra företag som behöver överbrygga likviditetssvackor.

Björn Lundén erbjuder i samarbete med Capcito – som har bland annat SEB och Collector Bank i ryggen – smidig finansiering direkt i ekonomisystemet BL Administration. Capcito analyserar din bokföring i realtid och ger dig ett låneerbjudande på 1 minut – på banken kan besked om företagslån ta flera veckor. Du loggar in och ansöker direkt med BankID. Din ansökan behandlas och besvaras inom 24 timmar (under arbetsdagar). Utbetalning görs därefter till företagets bankgiro. Här kan du läsa mer om det flexibla lånet ».

Åtgärder för att minska företagets lånebehov

Du är naturligtvis intresserad av att hitta det bästa företagslånet med de bästa villkoren. Och det är klart att det har stor betydelse vilka räntor och andra avgifter som är förenade med lånet. Men det ekonomiskt mest effektiva är oftast att minska företagets lånebehov (såvida du inte kan få en rejäl hävstångseffekt på det lånade kapitalet så klart).

Här är några åtgärder som kan stärka företagets kassaflöde och därigenom minska företagets lånebehov.

– Fakturera snabbt och ofta

Fakturering ska helst göras samma dag som leveransen. Varje dags kredit innebär en kapitalbindning på 1/360 eller 0,28% av den fakturerade årsomsättningen. En vanlig orsak till onödig kapitalbindning är felaktiga fakturor som kunderna reklamerar, vilket kan förlänga betalningstiden avsevärt.

Städa bland betalningsvillkoren. Om du har längre betalningstid än 30 dagar bör du försöka förkorta den. Kunden har ingen absolut rätt till kredit men du är inte ensam på marknaden så den här avvägningen måste göras med känsla.

Säljer du tjänster löpande bör du fakturera minst en eller två gånger i månaden. Det har dels en positiv inverkan på likviditeten men det hjälper dig även att undvika stora kundförluster om det visar sig att en kund hunnit bli betalningsoförmögen när du väl fått iväg den betydande fakturan.

– Gör det enkelt för kunderna att betala

För att få så kort genomsnittlig betalningstid som möjligt på dina fakturor ska du göra det så enkelt som möjligt för kunden att betala fakturan, bland annat genom att erbjuda ett flertal betalningsmetoder. För löpande tjänster är det bästa är om du kan få kunden att skriva på ett avtal om autogiro eller använda återkommande kortbetalning (RPC). Då överförs fakturabeloppet automatiskt från kundens konto till ditt konto på förfallodagen.

– Skriv ut förfallodag

Skriv på fakturorna vilket datum (förfallodag) du senast vill ha pengarna på ditt konto. Det är bättre än att skriva betalningstiden i dagar. Låt helst förfallodagen vara en vardag (bankdag). ”Betalning på vårt konto senast 2020-09-19” är långt bättre än ”Betalningsvillkor 30 dagar”. Detta enkla knep har visat sig reducera den verkliga kredittiden med flera dagar.

– Agera snabbt när du inte får betalt

Kravhanteringen är ofta ett eftersatt område som i många företag hanteras när det finns tid över. På så vis riskerar företaget att tappa mycket pengar. Om du inte får betalt, ska du istället agera snabbt genom att kontakta kunden. Du bör skicka betalningspåminnelse redan tre till sex dagar efter förfallodagen, gärna med e-post eller sms, som visat sig effektivt. Självfallet ska kravrutinerna skötas så att företaget inte i onödan förlorar kunder och goodwill. Du kanske kan lösa kundens betalningssvårigheter genom att låta kunden delbetala sin skuld?

– Ta kreditupplysning

Innan du säljer på kredit till en ny kund bör du ta en kreditupplysning på kunden. Även på gamla kunder kan det vara lämpligt att med jämna mellan rum göra detta. Många tror att förlusterna till största delen kommer från nya kunder men så är det inte.

– Använd factoring

Factoring är ett samlingsnamn för fakturaköp och fakturabelåning och är ett alternativ till företagslån. Syftet med de båda formerna är detsamma – att företag som har en utestående kundfaktura kan få betalning för den redan i dag.

Att företaget får betalt direkt innebär att det frigörs kapital som kan användas i verksamheten. Detta innebär effektivare finansiering och ökat handlingsutrymme – och därigenom möjlighet till ökade affärer och snabbare tillväxt.

Med BL Finans factoring-tjänster frigör du snabbt kapital för att växa snabbare eller överbrygga tillfälliga likviditetssvackor. Vi erbjuder i samarbete med Capcito både fakturaköp och fakturabelåning. Hela processen från ansökan till utbetalning sköts smidigt och snabbt online. Här kan du läsa mer om BL Finans factoring-tjänster »