BL-Forening-screen.png
Trygghetsgaranti

 • Konteringsguider
 • Vanlig verifikationsregistrering
 • Kostnadsställen/sektioner
 • Molnbaserat med åtkomst via nätet

BL Förening

– bokföringsprogram för föreningar

BL Förening är ett bokföringsprogram med ett antal specialfunktioner som underlättar för föreningens kassör, bland annat bokföring mot olika kostnadsställen och budgetfunktion.

Kontoplanen i BL Förening är anpassad för ideella föreningar.


Moms tillkommer. Betalkort eller faktura (ingen avgift). Debiteras årsvis (avtalet löper på ett år). Priset gäller för ett (1) företag i molnet.
Levereras online. Efter genomfört köp och efter att vi behandlat din order får du ett mejl med instruktioner för att komma igång.
Skriv ut

BL Förening i molnet är ett Windowsbaserat, installerat bokföringsprogram med många smarta funktioner som effektiviserar redovisningen i din förening. Med vår molnlösning får du större flexibilitet genom att du kommer åt och kan arbeta med dina företagsdata från vilken dator som helst som har programvaran installerad och tillgång till internet.

Programmet är anpassat efter just föreningars särskilda behov. Alla grundinställningar i ­programmet är gjorda utifrån detta och kontoplanen för ideella föreningar är förvald i programmet. Dessutom har du möjlighet att redovisa kostnadsställen, vilket är mycket praktiskt i en ­förening bestående av olika sektioner, osv.

PRODUKTFAKTA

Löpande bokföring

Verifikationsregistreringen är mycket lättarbetad och snabb. De vanligaste in- och utbetalningarna får du hjälp med via konteringsguider som du kan välja om du inte vill arbeta med traditionell kontering.

Verifikationsregistrering

Du kan klara nästan all bokföring med hjälp av de konterings­guider som finns inlagda i programmet. Om du hellre vill kontera själv stänger du enkelt av guiderna. Snabbinmatning av datum, bläddring i kontoplanen, kontroll- och sökfunktioner är andra exempel på funktioner du kan utnyttja vid inmatningen.

Konteringsguider

Med hjälp av konteringsguider blir dina verifikationer konterade automatiskt genom att du väljer vilken typ av händelse det är. I och med detta behöver du inga kunskaper om konton, debet eller kredit – det tar konteringsguiderna hand om.

Kostnadsställen

Väljer du att jobba med kostnadsställen kan du få en ytterligare dimension i redovisningen. Du kan få en detaljerad rapportering utan att behöva öka antalet konton. Med kostnadsställe menas t ex olika sektioner i föreningen, aktiviteter/kampanjer, kommittéer, osv.

Budget

I programmet kan du lägga upp budget både på huvudkonton och kostnadsställen.

Inventarieförteckning

I programmet finns en inventarieförteckningen inlagd som en excel-fil. Den hjälper dig att hålla ordning på föreningens inventarier, maskiner och fordon.

Kontoplaner

BAS-kontoplanen för ideella föreningar är förvald i programmet. Kontoplanen innehåller över hundra konton för ideella föreningar och underlättar arbetet med den löpande bokföringen. Om du hellre arbetar med den ”vanliga” ­BAS-kontoplanen kan du välja den istället.

Rapporter

Det finns många färdiga bokföringsrapporter, t ex dagbok, huvudbok, momsrapport, balansrapport och olika resultatrapporter. Du kan antingen skriva ut en rapport eller förhandsgranska den på  skärmen.

Rapporterna är tydliga och enkla att förstå. Perfekta att visa/dela ut på styrelsemöten, ­sektionsmöten, osv.

Bokföringskontroll

Med hjälp av de kontroll- och sökfunktioner som finns i BL Förening är det enkelt att hitta eventuella fel i bokföringen eller se hur du konterat en viss verifikation. Du kan också på ett enkelt sätt kontrollera och stämma av ett visst konto utan att skriva ut en huvudbok.

SIE-import och SIE-export

Med SIE-import och SIE-export kan du överföra uppgifter från och till andra program som hanterar SIE-filer, t ex till och från huvudkassörens eller redovisningsbyråns bokföringsprogram.

Programfunktioner: 

 • Konteringsguider
 • Vanlig verifikationsregistrering
 • Kostnadsställen/sektioner
 • Budget
 • Kontoplan för ideella föreningar, den speciella idrottskontoplanen och den vanliga BAS-kontoplanen
 • Kontospärrar
 • Rapporter, t ex balans- och resultatrapport, som är redigerbara och som kan visa jämförelsesiffror, kostnadsställen/sektioner osv
 • Bokföringskontroll
 • SIE-import/-export
 • Fakturamall i excelformat
 • Utförlig manual direkt i programmet
 • Boken Redovisning i ideella föreningar i pdf-format
 • Momshantering
 • Skattedeklaration
 • Säker serverlagring
Detta ingår i supporten

I licensen för BL Förening i molnet ingår teknisk programsupport (menyer, funktioner, mm).

Med en licens på BLFörening i molnet får du även tillgång till alla uppdateringar som görs i programmet.

Användarmanual

I programmet finns en utförlig användarmanual. Det gör att du på ett mycket enkelt sätt kan få olika funktioner förklarade. Du kan söka dig fram till rätt avsnitt i användarmanualen direkt på skärmen med hjälp av innehållsförteckningen, sökordsregistret eller genom en fritextsökning.

Operativsystem

Programmet går att köra i Windows 10/8. BL Administration kan installeras i både 32- och 64-bitars operativsystem.

.NET Framework

För att installera BL Administration krävs att .NET Framework 4.5.2 finns installerat på datorn.

Utrymme

Själva programinstallationen behöver omkring 80 MB ledigt utrymme på hårddisken. .NET Framework upptar ca 450 MB diskutrymme. Dessutom behövs ledigt utrymme för de företagsdata som du kommer att registrera, vi rekommenderar minst 10 MB per upplagt företag.

Skrivare

Vissa funktioner i programmet kräver att det skapas en utskrift. Du behöver därför ha en fungerande skrivare installerad. Du kan komplettera med en filskrivare, som skapar en fil av utskriften, istället för att skriva ut på papper.

Licensobjekt och licensgivare

Licensobjektet utgörs av de program i BL Administration samt den molndatabastjänst som framgår av licensavtalet. Licensgivare är Björn Lundén Information AB.

Licensens omfattning

Licenstagaren erhåller genom licensavtalet rätten att enligt dessa villkor nyttja licens­objektet. Detta omfattar inte rätten att ändra eller kopiera programmet. Nyttjanderätten är inte exklusiv.

Nyttjanderätten får inte överlåtas eller upplåtas av licenstagaren om det inte avtalats mellan parterna. Kopior av licensobjektet får endast göras för säkerhets- och arkivändamål.

Licenstagaren som betalar för databas i molnet, äger innehållet i databasen (de uppgifter databasen innehåller). Licenstagaren har möjlighet att ladda ner en kopia av databasen innehållande alla uppgifter i databasen.

Delad tillgång

Vid delad tillgång till databas i molnet mellan redovisningsbyrå och företag där båda parter har licens för BL Administration, har båda parter i inloggat läge alltid möjlighet att ladda ner en självständig kopia av databasen innehållande alla uppgifter i databasen, oavsett programlicens. Vid delad tillgång till databas i molnet mellan redovisningsbyrå och företag blir den användare som lägger upp företagsdata till en molndatabas första gången, administratör med fullständiga rättigheter* för molndatabasen och den som kan/ska tilldela rättigheter för andra användare. Det är upp till redovisningsbyrå och företag att komma överens om vem som ska komma åt/göra vad i molndatabasen. Licensgivaren (Björn Lundén Information AB) förhåller sig till den instruktion licenstagaren ger samt förutsätter, om ingen sådan instruktion ges till licensgivaren, att en gemensam överenskommelse mellan redovisningsbyrå och företagare gjorts gällande detta.

*Med begränsning av de programdelar som eventuellt inte ingår i kundens licens för BL Administration.

Nätverkslicens/extra användare

Nätverkslicens eller licens för extra användare innebär en rättighet till samtidig användning av programmet för fler än en medarbetare på företaget. För denna rättighet ska företaget betala en avgift per samtidig extra användare.

Serverdrift

För redovisnings- och revisionsbyråer och andra företag som tillhandahåller serverdrift (via TerminalServer, Citrix etc) finns en särskild licensregel. Denna ger möjlighet för en kund att ansluta sig via en så kallad fjärrsession. Dock gäller att kunden har en egen aktiv programlicens som täcker den/de programdelar kunden använder – detta åtar sig serverdriftföretaget enligt detta avtal att kontrollera och garantera gentemot licensgivaren.

Begränsad garanti

Licensgivaren garanterar att programvaran i allt väsentligt fungerar enligt programmets manual. Licensgivaren garanterar inte att programvaran fungerar med nyare versioner av operativsystem eller med senare generationer av datorer än vad som specificerats vid tiden för köpet.

BL Administration använder vissa gemensamma filer i Windows. Licensgivaren garanterar inte fel i dessa filer som orsakas av andra program.

Support- och programuppdatering

Med ett aktivt avtal på BL Administration ingår fri support och nya programversioner och uppdateringar. Programsupport innebär att du kan ställa programfrågor via telefon, chatt och e-post, via våra supportforum och våra sociala medier. Du hittar även hjälp i programmens manualer, instruktionsfilmer, arbetsgångar, e-böcker och inbyggda Online-sidor.

Nya programversioner och uppdateringar laddas ner via programmet eller hemsidan.

Ansvar för lösenord

Licenstagaren ansvarar för att lösenord är tillräckligt säkert och för att det förvaras på ett säkert sätt. Licenstagaren är ansvarig för att inte obehörig utnyttjar tjänsten med detta lösenord. Licenstagaren ansvarar också för att inte obehörig använder tjänsten till följd av att licenstagaren lämnat en inloggad dator obevakad.

Lagring av data i molnet

Licenstagaren innehar samtliga rättigheter till licenstagarens data. Licensgivaren bearbetar och ändrar licenstagarens data endast efter anvisning från licenstagaren. Licensgivaren har dock rätt att använda licenstagarens data för statistiska ändamål samt för att förbättra och utveckla tjänsten. 

Licensgivaren är bunden av sekretess när det gäller all information som erhålls av kunden och får inte lämna ut sådan information till tredje part. Licensgivaren registrerar och behandlar personuppgifter och annan information kring licenstagaren i enlighet med personuppgiftslagen.

Vid upphörande av licensavtalet ansvarar licenstagaren för att denne tar ut licenstagarens data. Licenstagarens data raderas 30 dagar efter licensavtalets upphörande och licensgivaren har ingen skyldighet att lagra efter denna periods utgång.

Planerade driftstopp

Licensgivaren kommer regelbundet att underhålla och uppdatera tjänsten. I samband med detta kan det bli nödvändigt med driftstopp. Licensgivaren underrättar licenstagare om planerade driftstopp i förväg.

Ändring av licensvillkor

Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för avtalet. Ändringen gäller från det datum licensgivaren bestämt.

Ansvarsfrihet

Licensgivaren ansvarar inte för avbrott i driften på grund av faktorer som ligger utanför företagets kontroll. Detta gäller strömavbrott, fel i modemutrustning, ADSL-anslutningar, telekomanslutningar och liknande. Licensgivaren ansvar inte heller för planerade driftstopp.

Licensgivaren ansvarar inte heller för att tredjepartsprogram som t ex webbläsare, toolbars, antivirusprogram, brandväggar och liknande är korrekt installerade och tillåter trafik mot av licensgivaren hänvisade webbplatser och servrar.

Licensgivaren ansvarar inte för skador (såsom utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information eller annan sakskada eller ekonomisk skada) till följd av användning, på grund av att tjänsten inte kan användas, på grund av upplysningar från supporten eller på grund av ansvars-/ersättningsfrågor mellan redovisningsbyrå och företaget.

Tredjepartslösningar

Tredjepartapplikationer är programvara som via API:er kopplar ihop sig mot av BL erbjudna tjänster och erbjuder tilläggstjänster. BL arbetar intensivt för att säkerställa att underleverantörers programvara eller tjänster lever upp till den kvalitet som eftersträvas men kan dessvärre inte ta ansvar för den slutgiltiga leveransen. BL ansvarar inte heller för de avtal som ingås mellan Användaren och en tredjepartsleverantör.

BL äger rätt att använda samlad data i system och programvaror för att på sätt säkerställa önskad kvalitet på tredjepartslösningar, vidareutveckla programvara och anpassa olika innehåll i tjänsten med ambitionen att möta användarens önskemål och behov.

Avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare och börjar löpa den dag tjänsten beställs. Betalning sker i förskott.

Uppsägning

Licenstagaren måste vid databas i molnet kontakta licensgivaren för att avtalet ska upphöra. Avtalet upphör att gälla direkt, dvs, utan uppsägningstid. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning. Om licenstagaren väljer att säga upp avtalet nås all data under 30 dagar och kan då t.ex överföras till annat program.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att säga upp licensavtalet om licenstagaren inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete eller operativsystem. 

  Närliggande produkter

  Ideella föreningar

  IDEELLA FÖRENINGAR är en idealisk bok för dig som är engagerad i en ideell förening och som vill f...
  Föreningsprogram - Föreningsprogram, bokföringsprogram för din förening - ctl00_cph1_pg5400_bookImg
  Ideella föreningar

  Styrelsearbete i föreningar

  STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR är ett bra stöd för föreningsstyrelser både i det praktiska arbetet oc...
  Föreningsprogram - Föreningsprogram, bokföringsprogram för din förening - ctl00_cph1_pg5633_bookImg
  Styrelsearbete i föreningar

  Redovisning i bostadsrättsföreningar

  REDOVISNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR är en oumbärlig hjälp för dig som gör löpande bokföring och b...
  Föreningsprogram - Föreningsprogram, bokföringsprogram för din förening - ctl00_cph1_pg5614_bookImg
  Redovisning i bostadsrättsföreningar

  Ring oss!

  Mån-tors 08:30-16:30
  Fredag 08:30-16:00

  0650-541400

  Maila oss!

  Vi svarar inom 24 timmar, dygnet runt vardagar

  info@blinfo.se

  Kontakta oss

  Kontakta mig

  Namn:* 
  Telefonnummer:* 
  Kontakta mig angående:

   

  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »