Vi har för närvarande problem med vår internetförbindelse vilket orsakar problem att logga in på Mina Sidor. Vi försöker lösa problemet så fort vi kan.

Anstånd med skatteinbetalning

– förlängning av de tillfälliga reglerna   
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Anstånd med skatteinbetalning - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Företag som drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset kan ansöka om ett tillfälligt anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms. Nu har riksdagen beslutat att förlänga anståndstiden med ytterligare ett år.

Regeringen föreslår även en ytterligare utökning av möjligheten att få tillfälligt anstånd med skatteinbetalning. Anstånd ska kunna beviljas för högst sju redovisningsperioder. Dessutom föreslås att anståndsavgiften sänks från 0,2% på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad till 0,1%.

Publicerad: 2021-02-26

Förlängs ytterligare ett år

Riksdagen har beslutat att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket. En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

De nuvarande tillfälliga reglerna om anstånd gäller inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms för januari–september 2020. Riksdagen har beslutat att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020. För företag som redovisar helårsmoms ska anstånd kunna beviljas för moms som ska deklareras senast 17 januari 2022.

Högst sex redovisningsperioder vid månadsredovisning

Enligt nuvarande regler kan anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder för företag med månadsredovisning, och med högst en period för företag med kvartalsredovisning. Riksdagen har nu beslutat att anståndsmöjligheten utökas till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.

Enligt beslutet ska också anståndsavgift tas ut redan från och med månaden efter den månad då anstånd beviljats. Enligt nuvarande regler tas ingen anståndsavgift ut de första sex månaderna. 

När börjar de nya reglerna att gälla?

De nya reglerna om anstånd träder i kraft 5 februari 2021. För anståndsansökningar som gäller tidigare regler och som lämnats in före ikraftträdandet gäller de tidigare reglerna om anståndsavgift (dvs ingen anståndsavgift förrän efter sex månader). Detsamma gäller om en ansökan om förlängning av tidigare anstånd lämnas före ikraftträdandet.

Förslag om ännu mera anstånd med skatten till lägre kostnad

Regeringen föreslår nu ytterligare utökning av möjligheten att få anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter. Anstånd ska kunna beviljas för högst sju redovisningsperioder.

Anstånd med inbetalning av dessa skatter/avgifter samt moms som redovisas månadsvis ska kunna beviljas även för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden som redovisas månadsvis eller kvartalsvis ska senareläggas till 12 mars 2022.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att lägga fram förslag som sänker den sammantagna räntan som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt. Detta har nu regeringen hörsammat, och föreslår att anståndsavgift ska tas ut med 0,1% på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad. Nuvarande nivå är 0,2%.

Förslaget innebär att den sammantagna kostnaden för tillfälliga anstånd sänks till en nivå som för aktiebolag motsvarar en avdragsgill årsränta på 3,1%.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft 26 april 2021. Den nya anståndsavgiften ska gälla för ansökningar som har lämnats in efter den 4 februari 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!