Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Skatt / Bilförmån – ny beräkning av förmånsvärdet

Bilförmån – ny beräkning av förmånsvärdet

Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Bilförmån – ny beräkning av förmånsvärdet - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Nu har riksdagen fattat beslutet som innebär ändrad beräkning av bilförmån. Syftet är att värderingen av bilförmån ska bli mer korrekt. Det innebär i de flesta fall högre förmånsvärden, men på de dyraste bilarna blir förmånsvärdet lägre.

Publicerad: 2021-06-17
Förmånsvärdet är för lågt

Regeringen har tidigare meddelat att de anser att förmånsvärdet för fri eller delvis fri bil är för lågt i förhållande till vad det kostar att äga en bil privat (exklusive drivmedel).

Skattesystemet premierar alltså fossildrivna bilar jämfört med andra varor och tjänster på marknaden. Systemet innebär också att bilförmån är mer gynnat än kontant lön, vilket rimmar illa med principen om en likformig och neutral beskattning oavsett om ersättningen betalas i kontant lön eller i form av en förmån. Schablonberäkningen av förmånsvärdet bör bättre spegla marknadsvärdet.

Denna förändring ska man få till genom att två delkomponenter i beräkningen ändras – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.

Någon förändring av den nedsättning som gäller miljöbilar görs inte. Förmånsvärdet för en miljöbil får alltså fortfarande sättas ned till förmånsvärdet för en jämförbar traditionell bil. Detta gäller då nybilspriset för bilen är högre på grund av att bilen drivs med alternativa drivmedel.

Det ränterelaterade beloppet höjs

Det ränterelaterade beloppet är avsett att motsvara kapitalkostnaden för en bil och baserar sig på en procentandel av statslåneräntan (SLR) som multipliceras med bilmodellens nybilspris. Utformningen utgår i dag från att köpet finansieras med egna pengar och speglar alltså uteblivna ränteintäkter.

Tanken är att fånga upp genomsnittliga privata kostnader, och därför bör det ränterelaterade beloppet ta hänsyn till att bilköp finansieras med både egna och lånade medel. Det ränterelaterade beloppet utformas därför så att det motsvarar ett genomsnitt av kapitalkostnaden vid egenfinansiering och kapitalkostnaden vid lånefinansiering av ett bilköp.

Det ränterelaterade beloppet beräknas enligt dagens regler till 75% av SLR (dock lägst 0,5%) 30 november året före beskattningsåret multiplicerat med bilmodellens nybilspris. För att även få med den genomsnittliga lånefinansieringen av ett bilköp ska bilens nybilspris i stället multipliceras med summan av 70% av SLR (dock lägst 0,5%) och en procentenhet (0,01). I beräkningen antas att 60% finansierar sitt köp helt med egna medel och 40% lånefinansierar sitt köp.

Det prisrelaterade beloppet – 13% av nybilspriset

Det prisrelaterade beloppet är tänkt att motsvara övriga kostnader för ett bilinnehav, i första hand bilens värdeminskning. Beräkningen är anpassad för ett treårigt bilinnehav, vilket är det normala för en förmånsbil.

Den nuvarande utformningen utgår från en årlig värdeminskning med 9% av nybilspriset för bilar med ett pris upp till 7,5 prisbasbelopp (pbb) – en värdeminskning på 27% under tre år. På den del av nybilspriset som överstiger 7,5 pbb utgår dock schablonen från en värdeminskning på 20% per år (det s k lyxbilstillägget). Det innebär att bilar med ett nybilspris överstigande 7,5 pbb antas ha en snabbare värdeminskning än bilar med ett lägre nybilspris.

Värdeminskningen för personbilar varierar, men uppskattas till i genomsnitt 40–45% under de tre första åren. Det betyder att den nuvarande utformningen underskattar värdeminskningen på tre års sikt med ca 15 procentenheter för bilar med nybilspriser upp till ca 357 000 kr. Samtidigt är den procentuella värdeminskningen inte högre för dyrare bilar. Nuvarande schablonberäkning överskattar alltså värdeminskningen för bilar i de högsta prissegmenten.

Därför har riksdagen beslutat att värdeminskningen ändras till 13% av bilens nybilspris, vilket innebär en genomsnittlig värdeminskning med 39% under en treårsperiod. Detta oavsett bilen nybilspris.

Vad innebär detta?
Nybilspris:300 000500 000800 000
Förmånsvärde 2020146 84281 570142 695
Förmånsvärde 2021261 76790 467133 517
Förändring14 9258 898– 9 178
Förändring i procent32%11%– 6%

Förmånsvärde utan hänsyn tagen till eventuell miljörabatt (max 10 000 kr). Bilar som tas i trafik 1 juli 2021 och senare. 1, 2 Beräkningen utgår från en fordonsskatt på 5 000 kr

Eftersom ”lyxbilstillägget” på 20% slopas kommer förmånsvärdet för bilar med ett nybilspris som överstiger ca 650 000 kr att minska med de nya reglerna.

När börjar de nya reglerna att gälla?

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2021 och tillämpas på bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången 1 juli 2021 eller senare, samt för bilar som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!