Förstärkt avdrag för forskning och utveckling

Skatt - Förstärkt avdrag för forskning och utveckling - ctl00_cph1_faktagranskadImg

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling kommer det så kallade FoU-avdraget förstärkas.  

Publicerad: 2020-03-13
Vad innebär FoU-avdrag?

FoU-avdrag innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Enligt nuvarande regler får man för dessa personer göra avdrag med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna. Det sammanlagda avdraget får i dag vara högst 230 000 kr per månad. 

Nya regler från och med 1 april 2020  

Från och med 1 april 2020 ska arbetsgivaravgifterna sänkas ytterligare. Riksdagen har beslutat att ett avdrag med 20% av avgiftsunderlaget ska få göras, samtidigt ska det sammanlagda avdraget höjas från 230 000 kr per månad till 450 000 kr per månad. Kostnaden för avdraget beräknas till 500 miljoner kr 2020.

Definition av FoU

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

  • ta fram ny kunskap (forskning), eller
  • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Avsikten med att arbetet ska ha ett kommersiellt syfte är att det utesluter forskning och utveckling som bedrivs i offentlig regi av stat, kommun eller region eftersom sådant arbete i huvudsak redan är finansierat av offentliga medel.

Det spelar inte någon roll var företaget hör hemma eller i vilken form eller omfattning verksamheten bedrivs. Det saknas alltså betydelse om en person som arbetar med forskning och utveckling är anställd i en liten enskild firma eller i ett stort aktiebolag.

Arbetstidsvillkoret

För att få rätt till avdraget ska personen, hos en och samma arbetsgivare, ha arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar och minst 15 timmar av sin faktiska arbetstid.

Även om arbetstidsvillkoret inte är uppfyllt en viss månad ska avdraget ändå få göras om en person exempelvis haft semester, varit föräldraledig eller varit sjuk. Förutsättningen är dock att man haft rätt till avdraget under var och en av de närmast föregående fyra kalendermånaderna.

Uppfyller man inte arbetstidsvillkoret på grund av att man bytt arbetsuppgifter får avdraget inte göras.

Räknas på koncernnivå

Avdraget gäller på koncernnivå vilket betyder att om det finns flera avgiftsskyldiga företag inom en koncern ska företagen vid bedömningen av avdragsrätten anses som en avgiftsskyldig. En koncern skulle annars kunna dela upp verksamheten på flera olika företag som vart och ett skulle kunna utnyttja stödet upp till takbeloppet.

Avdraget ska i första hand göras av moderbolaget och om avdraget inte kan utnyttjas fullt ut får avdraget utnyttjas av dotterbolagen i den ordning som moderbolaget bestämmer.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!