Skatt / Fler RUT-tjänster och höjt tak 2021

RUT-avdrag för fler tjänster och höjt tak 2021

LEI-koder för värdepappershandel

RUT-avdraget utvidgas från 1 jan 2021 med fyra nya tjänster och det sammanlagda taket för ROT- och RUT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

Publicerad: 2020-11-26
Tvätterier

Riksdagen har beslutat att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och hemtextilier även vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med sådan tvätt. Tvättning av större mattor som kräver särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT-avdraget.

Om tvättinrättningen erbjuder transport av tvättgodset till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT-avdrag.

Rätten till RUT-avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Riksdagen har beslutat att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning av tvättgods till och från tvättinrättningen, ska beräknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). I praktiken innebär detta att RUT-avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänst

Kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet ska omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.

Inredning och så kallad homestyling ska inte omfattas av RUT-avdraget.

Transporttjänster

RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster.

  • Transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande.
  • Transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan i dag ge RUT-avdrag om transporten sker i samband med en flytt. Riksdagen har beslutat att sambandet mellan transporten och flytten ska slopas och att alla sådana transporter ska ge rätt till RUT-avdrag.

För beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning gäller att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden (inklusive moms).

För transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden. Arbetskostnaden i detta fall beräknas alltså på samma sätt som när arbetskostnaden ska beräknas för en flyttjänst, dvs för faktisk arbetstid.

Trygghetstjänster

Tillsyn av bostaden ska också omfattas. Det är en tjänst som ska användas när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.

Omedelbar återbetalning av felaktiga belopp

Om Skatteverket har betalat ut ett felaktigt belopp till någon som utfört ROT- eller RUT-tjänster ska återbetalning göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattade beslut om återbetalning. Om återbetalningen inte görs i rätt tid ska fordran lämnas för indrivning. I dag får det inte ske förrän beslutet har vunnit laga kraft, vilket innebär att Skatteverket måste delge samtliga berörda parter beslutet för att en obetald fordran ska kunna lämnas till Kronofogden för indrivning. För att få en mer effektiv hantering har riksdagen bestämt att ett beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende ROT- och RUT-avdrag ska gälla omedelbart.

För att säkerställa ett rättssäkert förfarande har riksdagen beslutat att anstånd med återbetalningen av felaktigt utbetalda belopp ska kunna medges i vissa fall.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!