Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Skatt / Höjd pensionsålder från 2020

LEI-koder för värdepappershandel

Nu står det klart att riksdagen säger ja till förslagen om höjda åldersgränser i pensionssystemet och ett förbättrat grundskydd för pensionärer. Förslagen bygger på den blocköverskridande pensionsgruppens överenskommelse i december 2017.  

Publicerad:
Höjd ålder för uttag av allmän pension

I Sverige lever vi allt längre och friskare liv. År 1994 när nuvarande pensionssystem beslutades var den genomsnittliga återstående livslängden vid 65 års ålder 19,8 år för kvinnor och 16 år för män. År 2016 hade medellivslängden vid 65 år fyllda sammantaget ökat till 20,4 år för både kvinnor och män.

Om vi skulle fortsätta att gå i pension vid samma ålder som idag leder det samtidigt till lägre inkomstgrundande pensioner. Åldern för när allmän pension kan börja tas ut kommer därför att höjas enligt följande:

  • År 2020 höjs åldersgränsen från 61 till 62 år, vilket innebär att personer som är födda 1959 eller 1960 tidigast kan ta ut allmän pension vid 62 års ålder.
  • År 2023 höjs åldersgränsen till 63 år. Personer som är födda 1961 eller 1962 får tidigast ta ut allmän pension vid 63 års ålder.
  • År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år. Personer som är födda 1963 och senare får tidigast ta ut allmän pension vid 64 års ålder. 
Riktålder börjar tillämpas 2026

Riktålder för pension är nytt begrepp som ska införas i socialförsäkringsbalken. Beräkningen ska göras för varje år och ska gälla för det sjätte året efter beräkningsåret. Formeln för att räkna ut denna riktålder är ganska avancerad, men förenklat kan man säga att när återstående medellivslängd för människor fyllda 65 år ökar, så höjs också riktåldern för pension.

Riktåldern ska beräknas för första gången 2020, och tillämpas för första gången 2026.

När detta system är på plats kommer alltså olika förmåner i socialförsäkringsbalken att knytas till denna riktålder för pension, vilket innebär att det inte krävs några politiska beslut för att ändra pensionsåldern.

Grundskydd för pensionärer stärks

Grundskyddet för pensionärer har förbättrats, något som bland annat innebär följande:

  • Grundnivån i garantipensionen har höjts med 200 kr/månad.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer har höjts från 5 600 kr till 7 000 kr/månad.
  • Ett fribelopp på 24 000 kr/år för arbetsinkomster har införts i äldreförsörjningsstödet.

De nya reglerna gäller från och med 1 december 2019.

Höjd ålder för avgångsskyldighet

Tidigare i år beslutade riksdagen att åldern för avgångsskyldighet (LAS-åldern) ska höjas. En anställd har enligt dagens regler rätt, men är inte skyldig, att kvarstå i anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyller 67 år. Från och med 1 janauri 2020 höjs åldern för avgångsskyldighet från 67 till 68 år. År 2023 höjs denna ålder till 69 år.