Skatt / Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring?

Investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring?

LEI-koder för värdepappershandel

I den här artikeln går vi igenom skillnaderna mellan investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring när det kommer till skatt och avgifter samt vad som gäller vid eventuell konkurs för ett visst kreditinstitut.     

Publicerad: 2021-08-18
I händelse av dödsfall

I händelse av dödsfall gäller olika grunder för hur kapitalförsäkring och investeringssparkonto (ISK) förs vidare. I och med att kapitalförsäkringen är en försäkring så finns det möjlighet att införa förmånstagare. Genom ett förmånstagarförordnande kan man alltså bestämma hur försäkringen ska överlåtas vid eventuell bortgång.

Ett investeringssparkonto fördelas i stället genom dödsbouppdelningen (arvskifte – antingen enligt den legala arvsordningen eller på annat sätt genom ett testamente).

I händelse av konkurs för kreditinstitutet

Trots att de svenska kreditinstituten idag bedöms som starka kan det vara bra att veta vad som gäller vid en eventuell konkurs.

Ett försäkringsbolag måste alltid upprätthålla ett register över de förbindelsebundna tillgångar de har till dess försäkringstagare. Som försäkringstagare i en kapitalförsäkring inkluderas man i detta register, vilket innebär att man har företrädesrätt vid en eventuell konkurs.

Du garanteras däremot inte att få tillbaka din fordran vid konkurs, men Finansinspektionen har strikta regler och övervakar försäkringsbolagens solvensgrad. Därmed beräknas risken för att tillgångar i en kapitalförsäkring ska gå förlorade som mycket låg.

Ett investeringssparkonto omfattas i huvudsak av två typer av skydd vid institutets konkurs. Dessa är insättningsgaranti och investerarskydd.

Insättningsgarantin innebär att kapital och upplupen ränta ersätts till fullo med ett tak på 1 050 000 kr. Garantin administreras av Riksgäldskontoret och finansieras genom en avgift som banker och andra finansiella institut betalar in.

Investerarskydd innebär att investeringstillgångar normalt ska hållas separerade från institutets tillgångar genom så kallad separationsrätt. Detta innebär att du normalt får ut dina tillgångar vid en konkurs. Om banken trots detta inte kan lämna ut dina tillgångar har du rätt till ersättning med upp till 250 000 kr genom investerarskyddet. Även detta finansieras genom den avgift som anslutna institut betalar in till Riksgälden.

Ersättningen för insättningsgarantin och investerarskyddet beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepapperen har vid konkurstillfället. Eventuella värdeförändringar efter detta kompenseras alltså inte.

Skattens typ – avkastningsskatt/kapitalinkomst

Skattens typ skiljer sig något mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring, vilket påverkar möjligheten till kvittning i inkomstslaget kapital. ISK beskattas nämligen enligt inkomstskattelagen som en ”vanlig” kapitalinkomst, medan kapitalförsäkringen beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Man kan inte kvitta vinster mot förluster på ett ISK. Den schablonmässiga avkastningen på ett ISK får däremot kvittas fullt ut mot andra förluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

För en kapitalförsäkring är skatten i stället en definitiv källskatt som beräknas separat från andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring alltså inte kan kvittas mot andra förluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

Effekten av denna skillnad beror på vilken typ av privatekonomi du har. Om du har stora förluster och utgifter i inkomstslaget kapital, exempelvis genom aktieförluster på ett VP-konto eller ränta på bolån, kan kvittning ge en betydande effekt. Storleken på portföljen påverkar såklart också i och med att det måste finnas en schablonmässig avkastning (vinst) att kvitta mot.

Avgifter

Avgifterna är ofta en viktig del av sparandet och behöver även tas hänsyn till vid beslut om sparande i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

ISK är nästan helt undantagslöst avgiftsfria oavsett om du väljer någon av de svenska storbankerna eller de nytillkomna nätbankerna. De kostnader som kan förekomma vid ett ISK är främst tilläggskostnader för uppgraderade konton som en del banker erbjuder.

Sedan finns det självklart andra eventuella avgifter som courtage och förvaltningsavgifter som fondbolagen tar ut, men ISK i sig är avgiftsfritt.

Tittar man på kapitalförsäkring så förekommer undantagslöst avgifter. Avgifternas storlek och form varierar beroende på vilken bank eller försäkringsbolag man väljer men de vanligaste avgifterna som tas ut är administrationsavgifter, försäkringskostnader, årsavgifter och återköpsavgifter. Utöver dessa tillkommer även eventuellt courtage, fondbolagens förvaltningsavgifter, mm.

Avgifterna i en kapitalförsäkring kan variera ganska mycket beroende på bank eller försäkringsbolag och typ av kapitalförsäkring. Man bör därför noga undersöka villkoren när man upprättar en kapitalförsäkring.

Övergång från kapitalförsäkring till investeringssparkonto

Det är i sig skattefritt att föra över kapital från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto. Det som krävs är ett återköp av dina placeringar i kapitalförsäkringen. En del banker tar ut en avgift för detta, en så kallad återköpskostnad, när du återköper/tömmer kapitalförsäkringen.

I vissa fall kan återköp även förbjudas inom en viss tidsperiod efter att en kapitalförsäkring upprättats.

Återköpskostnader och återköpsförbud varierar mycket beroende på vilken bank eller försäkringsbolag det gäller och vilken typ av kapitalförsäkring du innehar. Man bör därför noga läsa igenom de gällande avtalsvillkoren innan man tecknar en kapitalförsäkring.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!