Just nu får du 50% rabatt på våra böcker och e-böcker.
Erbjudandet gäller t o m 28/11 och gäller ej Rätt-serien. Rabatten dras i kassan.

Skatt / Prisbasbelopp

Prisbasbelopp 

– aktuella nivåer på prisbasbeloppet, förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet 
LEI-koder för värdepappershandel

Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Prisbasbeloppet ska följa prisutvecklingen och beräknas under perioden juni till juni av SCB.     

Publicerad:
Prisbasbelopp:

ÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbeloppÅrPrisbasbelopp
202147 600 kr200942 800 kr199736 300 kr
2020 47 300 kr 2008 41 000 kr 1996 36 200 kr
2019 46 500 kr 2007 40 300 kr 1995 35 700 kr
2018 45 500 kr 2006 39 700 kr 1994 35 200 kr
2017 44 800 kr 2005 39 400 kr  1993 34 400 kr
2016 44 300 kr 2004  39 300 kr1992 33 700 kr
2015 44 500 kr 2003 38 600 kr 1991 32 200 kr
2014 44 400 kr 2002 37 900 kr 1990  29 700 kr
2013 44 500 kr 2001 36 900 kr
2012 44 000 kr 2000 36 600 kr
2011 42 800 kr 199936 400 kr
2010 42 400 kr 1998 36 400 kr

Prisbasbeloppets betydelse i vissa frågor:


Inkomståret 2020Inkomståret 2021
Deklarationsgränsen och lägsta inkomst för pensionsintjänande (0,423 pbb). 20 008 20 135
Det skattefria traktamentsbeloppet (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kronor). 240 240
Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kronor). 1 400 1 400
Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsmän (0,5 pbb). På ersättningar under beloppet behöver utbetalaren inte betala socialavgifter. 23 65023 800
Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SGI) (8 pbb) 378 400380 800
Högsta föräldrapenninggrundande inkomst (10 pbb). 473 000476 000
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare (0,317 pbb). 14 99415 089
Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare (0,29 pbb). 13 71713 804
Lägsta nybilspris för för sexårsbilar (4 pbb).189 200190 400
Tak för pensionssparavdrag i näringsverksamhet (10 pbb). 473 000476 000
Gräns för inventarier av mindre värde (0,5 pbb) 23 65023 800
Gräns för krav på certifierat kassaregister (4 pbb) 189 200190 400
Gräns för krav på personalliggare i byggbranschen (4 pbb) 189 200190 400


Det förhöjda prisbasbeloppet:

ÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbeloppÅrFörhöjt prisbasbelopp
202148 600 kr201244 900 kr200339 400 kr
2020 48 300 kr 2011 43 700 kr 2002 38 700 kr
2019 47 400 kr 2010 43 300 kr 2001 37 700 kr
2018 46 500 kr 2009 43 600 kr 2000 37 300 kr
2017 45 700 kr 2008 41 800 kr 1999 37 200 kr
2016 45 200 kr 2007 41 100 kr 1998 37 100 kr
2015 45 400 kr 2006 40 500 kr 1997 37 000 kr
2014 45 300 kr 2005 40 300 kr 1996 36 800 kr
2013 45 400 kr 2004 40 100 kr


Det förhöjda prisbasbeloppet används idag för att beräkna pensionspoäng. Till och med inkomståret 2001 (tax 2002) användes det förhöjda prisbasbeloppet även till att beräkna taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften. Från och med inkomståret 2002 (tax 2003) beräknas taket för uttag av den allmänna pensionsavgiften utifrån inkomstbasbeloppet (se nedan).

Inkomstbasbelopp:

ÅrInkomstbasbeloppÅrInkomstbasbeloppÅrInkomstbasbelopp
202271 000 kr201456 900 kr200644 500 kr
202168 200 kr201356 600 kr200543 300 kr
2020 66 800 kr 2012 54 600 kr 2004 42 300 kr
2019 64 400 kr 2011 52 100 kr 2003 40 900 kr
2018 62 500 kr 2010 51 100 kr 2002 38 800 kr
2017 61 500 kr 2009 50 900 kr

2016 59 300 kr 2008 48 000 kr

2015 58 100 kr 2007 45 900 kr


Från och med inkomståret 2002 är inkomstbasbeloppet inte längre kopplat till det förhöjda basbeloppet utan räknas om med inkomstindex. Inkomstbasbeloppet används för att beräkna utdelning i fåmansföretag, fastighetsavgift, pensionsgrundande inkomst och taket för uttag av allmän pensionsavgift. 

Inkomstbasbeloppets betydelse i vissa frågor


20202021
Pensionsgrundande inkomst (7,5 ibb) 501 000 511 500
Tak för uttag av allmän pensionsavgift (8,07 ibb) 539 076 550 374
Schablonutdelningsutrymme i fåmansföretag (2,75 ibb*) 177 100 183 700
Spärrlönetaket i fåmansföretag - löneuttag året före inkomståret (9,6 ibb*) 618 240 641 280
Tak för tjänstebeskattad utdelning i fåmansföretag (90 ibb) 6 012 000 6 138 000
Tak för tjänstebeskattad kapitalvinst i fåmansföretag (100 ibb) 6 680 000 6 820 000

* Inkomstbasbeloppet året före inkomståret. 

Så beräknas prisbasbeloppet

Vid beräkning av prisbasbeloppet utgår man från bastalet 36 396, vilket ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex  har för juni 1997 och juni 2020 beräknats till 257,38 respektive 336,84 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 336,84/257,38 = 1,3087. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,3087.

Prisbasbeloppet för år 2021 har därför beräknats till 47 600 kronor (36 396 x 1,3087= 47 600) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Så beräknas det förhöjda prisbasbeloppet

Beräkning av det förhöjda prisbasbeloppet görs på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet. Skillnaden är att man utgår från bastalet 37 144. Detta gör att det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 landar på 48 600 kronor (37 144 x 1,3087= 48 600) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Källa: SCB