Skatt / Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

Sänkt kostnad för anstånd med skatteinbetalning

LEI-koder för värdepappershandel

Nu är det beslutat att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. Reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020. 

Publicerad: 2020-05-28
Kostnaden minskar till hälften

Om anstånd med skatt (preliminärskatteavdrag och socialavgifter) och moms beviljats med anledning av coronapandemin ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan), även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Riksdagen har nu beslutat att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%. 

Exempel:
Stina har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april 2020 och Anna har fått anstånd till 12 april 2021 (dvs ett år).

Kostnadsräntan för ett år blir 1,25% x 48 000 = 600

Anståndsavgiften blir 0,2% x 6 månader x 48 000 = 576 kr

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 600 + 576 = 1 176 kr.

Om den skattskyldige från början har begärt en kortare anståndstid än ett år och senare vill förlänga anståndstiden för tidigare beviljat anstånd ska de tidigare sex månaderna utan anståndsavgift beaktas. Tiden utan anståndsavgift (för samma skatter och avgifter) kan alltså sammanlagt vara högst sex månader.

Skatteverket kan återkalla anståndet

Enligt riksdagens beslut ska Skatteverket återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs. Anståndet kan också återkallas om beslutet har blivit felaktigt på grund av att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara fall där det kan konstateras att det företag som beviljats anstånd har använts som ett verktyg för att begå ekonomisk brottslighet.

I linje med tidigare beslut

Den nya lägre kostnaden för anstånd ligger i linje med det tidigare beslutet om anstånd av skatt och avgifter då riksdagen skrev att de förutsätter att regeringen kommer att följa frågan om räntans storlek och kan komma att agera för att justera räntan.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!