Skatt / Skattereformer 2021

Skattereformer 2021

– genomgång av de viktigaste besluten  
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, fler RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov.

Publicerad: 2020-11-26
Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Här kan du läsa mer om de nya reglerna.

Skattereduktion för grön teknik

Bidraget för solceller slopas för privatpersoner och istället införs en skattereduktion för installation av grön teknik. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen. 

Slopad schablonintäkt på uppskov

Den så kallade flyttskatten slopas, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter. Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Slopandet gäller både befintliga och framtida uppskov. Det innebär att det i vissa fall kan vara lönsamt att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2021.

Ändrad beräkning av kostförmånsvärdet

Enligt dagens regler beräknas värdet för kostförmån till ett belopp som är baserat på genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch. SCB har tagit fram genomsnittspriset för en lunch beskattningsåret 2019 som också gäller för 2020. Därefter kommer inte något genomsnittspris att tas fram av SCB. Bestämmelserna om värderingen av kostförmån måste därför ändras.

Riksdagen har nu beslutat att kostförmånen för en hel dag ska motsvara 0,52% av prisbasbeloppet, avrundat till närmast femtal kronor. Eftersom prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr blir kostförmånen 250 kr för en hel dag 2021 (245 kr för 2020). Förmånsvärdet för en lunch eller middag är 40% av värdet för kostförmån för en hel dag. Förmånsvärdet för frukost är 20% av värdet för kostförmån för en hel dag. 

Kostförmån och måltidsgåvor

Riksdagen har beslutat att kostförmån i särskilda fall inte ska beskattas. Det gäller i de fall måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan något krav på motprestation. 

Sänkt skatt för pensionärer

Det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång höjs. Höjningen är ett led i strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Ändringen innebär att grundavdragsbeloppet höjs för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 kr och 1 418 000 kr. Vid inkomster över 1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.

Med denna förändring kommer den nuvarande skatteklyftan mellan pension och löneinkomster att vara helt borta.

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021.

Växa-stödet blir permanent

Riksdagen har beslutat att reglerna om växa-stöd för en person ska bli permanenta. De skulle annars ha upphört att gälla 31 december 2021. 

Koncernbidragsspärrade underskott

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för underskottsföretag som har negativa räntenetton.

Enligt nuvarande regler får koncernbidragsspärrade underskott bara dras av mot överskott som reducerats med negativa räntenetton (trots avdragsbegränsningen som gäller för dessa). Detta innebär att ett underskottsföretag som inte får avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativa räntenetton kan komma att redovisa ett skattemässigt överskott.

De nya reglerna innebär att ett underskottsföretag som på grund av ränteavdragsbegränsningarna får ett överskott ska ha möjlighet att göra avdrag för koncernbidragsspärrade underskott mot detta överskott.

De ändrade reglerna träder i kraft 1 januari 2021.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!