Skatt / Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Traktamente 2022 och 2023  

– skattefritt och skattepliktigt 
LEI-koder för värdepappershandel

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2023 är det högsta skattefria traktamentsbeloppet höjt från 240 kr till 260 kr.   

Publicerad: 2023-01-15
Traktamente – skattefritt och skattepliktigt

Traktamente är formellt sett skattepliktigt från första kronan. Men eftersom den anställde har rätt till schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor görs en tyst kvittning, vilket innebär att arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente, förutsatt att tjänsteresan:

  • har gått till en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes bostad och tjänstestället, och
  • är förenad med övernattning (00.00–06.00).

Observera att 50-kilometerskravet även gäller övernattningen!

Traktamentets storlek

Det vanligaste upplägget när det gäller traktamente är att företaget betalar ersättning motsvarande de skattefria schablonbeloppen (framgår nedan). I kollektiv- och anställningsavtal kan dock andra regler gälla. Det är t ex vanligt att kollektivavtal ger anställda rätt till högre traktamenten än de skattefria schablonbeloppen. I dessa fall delas traktamentet upp i en skattefri och en skattepliktig del.

Traktamente – tjänsteresor inom Sverige

Belopp

Det högsta skattefria traktamentet för tjänsteresor inom Sverige kallas maximibelopp. Eventuellt traktamente som överstiger maximibeloppet räknas som skattepliktig lön.

För inkomstår 2023 är maximibeloppet 260 kr och för 2022 är högsta skattefria traktamente 240 kr.

Maximibeloppet gäller för arbete på en och samma ort i högst tre månader. Efter tremånadersperioden kan arbetsgivaren normalt betala ut ett reducerat traktamente. Efter två år reduceras traktamentet ytterligare.

Hel eller halv dag

Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl 19.00.

I annat fall räknas resdagarna som halva dagar. För halva dagar har den anställde rätt till ett halvt skattefritt traktamente, dvs 130 kr under inkomstår 2023 och 120 kr inkomståret 2022.

Exempel:
En tjänsteresa under 2023 börjar på tisdag kl 13.30 och slutar på fredag kl 17.00. Högsta schablonberäknade skattefria traktamente blir då:

Helt maximibelopp onsdag och torsdag, 2 x 260 kr = 520 kr
Halvt maximibelopp tisdag och fredag, 2 x 130 kr = 260 kr
Summa maximibelopp =  780 kr

En annan tjänsteresa påbörjas tisdag kl 10.00 och slutar på fredag kl 20.00. Högsta schablonberäknade skattefria traktamente blir då:

Helt maximibelopp tisdag–fredag, 4 x 260 kr = 1 040 kr
Summa maximibelopp = 1 040 kr

Redovisa dina traktamenten i Timekeeper

I Timekeeper, ett av våra system för tidrapportering, är det enkelt att redovisa traktamente och företaget får smidigt ut löneunderlag på de traktamenten som de anställda registrerat.

Att skapa konto och börja testa Timekeeper är enkelt. Du förbinder dig inte till något och betalar först om du vill fortsätta använda tjänster efter 30 dagar. Skapa konto här »


Nattraktamente

Istället för att betala de faktiska logikostnaderna (vanligen i form av en hotellräkning) kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattrakta­mente under tjänsteresan. Definitionen av natt är tiden mellan 00.00 och 06.00. Att betala ut detta kan bli aktuellt när den anställde övernattar hos någon släkting eller kompis, eller kanske bor i sin husvagn, sin husbil eller sitt tält vid tjänsteresor.

Skattefritt nattraktamente är ett halvt maximibelopp, dvs 130 kr per natt inkomstår 2023 och 120 kr per natt inkomståret 2022. 

Tremånadersreduktion

Efter tre månaders vistelse på en och samma ort reduceras det skattefria dagtraktamentet, eftersom man kan utgå från att levnadskostnaderna sjunker vid en längre vistelse på en och samma ort. Notera att nattraktamentet inte behöver reduceras även om tjänsteresan är längre än tre månader.

Efter tre månader kan arbetsgivaren därför bara betala ut 70% av maximibeloppet i skattefritt traktamente. För inkomstår 2023 ger det 182 kr och för inkomstår 2022 ger det 168 kr.

Tvåårsreduktion

När en tjänsteresa på en och samma förrättningsort pågått längre tid än två år kan den anställde få 50% av maximibeloppet skattefritt vid en tjänsteresa inom Sverige, dvs 130 kr/dag inkomstår 2023 och 120 kr/dag inkomstår 2022.

Fria måltider = reducerat traktamente

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren eller någon annan (på grund av sitt arbete), ska det skattefria traktamentet reduceras. Den anställde har då inte haft någon ökning av sina levnadskostnader och har därför inte rätt till fullt skattefritt traktamente.

Reduktion görs i princip för alla slags fria måltider. Undantaget är mat som serveras på allmänna kommunikationsmedel, t ex mat på flyg och tåg. För sådana måltider, som ingår i biljett­priset för resan, behöver inte någon reduktion av traktamentet göras.

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp. För inkomstår 2023 har Skatteverket fastställt följande reduktionsbelopp för fria måltider vid tjänsteresor inom Sverige (reduktionsbeloppen för 2022 inom parentes):

  • Frukost, lunch och middag ger reducering med 234 kr (216 kr)
  • Lunch och middag ger reducering med 182 kr (168 kr)
  • Lunch eller middag ger reducering med 91 kr (84 kr)
  • Frukost ger reducering med 52 kr (48 kr)

(Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 240 kr för 2022 och 260 kr för 2023. Vid reducerat traktamente är reduktionerna lägre.)

Exempel:
Kenneth blir i samband med en tjänsteresa under 2023 bjuden på en middag av en leverantör. Han har i samband med denna tjänsteresa rätt att få ut två hela dagtraktamenten (2 x 260 = 520 kr). Eftersom Kenneth har blivit bjuden på en middag reducerar arbetsgivaren det skattefria traktamentet med 91 kr. Kenneth får alltså 429 kr (260 + 260 – 91) i skattefritt traktamente.

Utlandstraktamente

Med utlandstraktamente menas det skattefria traktamente som en anställd kan få vid tjänsteresor utomlands.

Grundreglerna lika som vid resor inom Sverige

Vid tjänsteresor utomlands gäller samma grundregler för skattefria traktamenten som för inrikes tjänsteresor. Resan måste alltså vara förenad med övernattning och göras till en ort belägen minst 50 km från tjänstestället och den anställdes bostad. Dessutom gäller reglerna om hela och halva dagar samt reglerna om reducering av traktamentet vid längre tjänsteresor och vid fria måltider.

Lokal tid

Observera att vid tidsberäkningen gäller lokal tid för respektive land, dvs vistelsetiden beräknas med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort. Detta gäller även om man passerar datumzoner under resan. Tid på flyg och båt samt internationella flygplatser räknas inte med.

Exempel: 
Erika påbörjar en tjänsteresa i Sundsvall kl 04.00. Hon kör bil till Arlanda och flyger därifrån kl 12.30. Kl 14.40 mellanlandar hon i Amsterdam och flyger vidare mot USA kl 15.50. Kl 17.50 lokal tid (klockan är då 23.50 i Sverige) landar hon i New York och tillbringar resten av dagen och natten där.

Mellan kl 06.00 och 24.00 har Erika tillbringat:

– 6 timmar och 30 minuter i Sverige (06.00–12.30)
– 6 timmar och 10 minuter i USA (17.50–24.00)

Notera att tiden på flygplatsen i Amsterdam inte tas med i beräkningen alls.

Erika har alltså tillbringat största delen av dagen i Sverige och kan därför få skattefritt traktamente med högst 240 kr (inkomstår 2022) eller 260 kr (inkomstår 2023) för den här dagen.

Normalbelopp

För varje land fastställer Skatteverket ett normalbelopp för högsta skattefria traktamente. Man kan säga att normalbeloppen för varje land fungerar som det svenska maximibeloppet. Här hittar du alla länders normalbelopp.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!