30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skatt / Växa-stödet blir permanent

Växa-stödet blir permanent

– så funkar reglerna 
LEI-koder för värdepappershandel

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta. I den här artikeln kan du läsa mer om reglerna för växa-stödet. 

Publicerad:
Nedsättning av arbetsgivaravgifter

2017–2018 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för den först anställda. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader.

Detta skulle handla om en tillfällig nedsättning som tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med 31 december 2021.

Växa-stödet blir permanent

För att underlätta för företag att anställa en första person och öka sysselsättningen så har riksdagen nu beslutat att reglerna om växa-stöd blir permanenta. Riksdagen har även beslutat om vissa mindre förändringar av reglerna.

Enmansföretag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de permanenta reglerna ska företaget räknas som ett enmansföretag. Perioden under vilken arbetsgivaren ska ha varit enmansföretag ska vara från 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjats och fram till dess att anställningen påbörjas om det är senare. Med enmansföretag menas:

  • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare
  • aktiebolag som sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
  • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning.

Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

För enskilda näringsidkare innebär detta en ändring i och med att tidpunkten för bedömningen av om företaget är ett enmansföretag flyttas från 1 januari 2016 till 1 januari 2017.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte en person som under kalenderåret eller något av de tre föregående kalenderåren är eller har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne. Nuvarande regler är istället för den nya treårsperioden kopplade till anställningar från och med 1 januari 2016 (för enskilda näringsidkare) respektive 1 januari 2017 (för aktiebolag och handelsbolag).

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer. En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag kan alltså bara få ett växa-stöd för de båda företagen.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Närstående

Som närstående räknas:

  • maka eller make
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • barn, barnbarn osv och deras makar
  • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.

Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Krav på anställningen

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Max nedsättning

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25 000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Hur får man växa-stöd?

Företaget behöver inte ansöka om växa-stöd. Om företaget uppfyller villkoren för växa-stöd kryssar man i ruta 062 på individuppgiften för den anställde.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

Regionalt företagsstöd

Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet.

När börjar lagändringarna att gälla?

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2021 och tillämpas på ersättningar som betalas ut från och med 1 januari 2021.

Växa-stödet utvidgas

Regeringen har aviserat att ett förslag om en tillfällig utökning av växa-stödet kommer att lämnas under våren 2021. Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.