Skatteplanering / Framflyttad eller återtagen utdelning – vad gäller skattemäsigt?

Framflyttad eller återtagen utdelning  

– vad gäller skattemässigt? 
LEI-koder för värdepappershandel

Skatteverket (SKV) har i ett ställningstagande lämnat sin officiella syn på möjligheten att på en bolagsstämma besluta om en senare tidpunkt för när en utdelning blir disponibel samt på vad som gäller om en beslutad utdelning återtas. 

Publicerad: 2019-03-02

Ställningstagandet är efterlängtat eftersom dessa frågeställningar har stötts och blötts i många år och ingen med säkerhet har kunnat säga vad som gäller. Inte minst gäller detta frågan om en utdelning alltid ska beskattas utifrån bolagsstämmodagen eller om det faktiskt är möjligt i ett fåmansföretag att flytta fram beskattningstidpunkten. Vi får se om det blir en rättslig prövning av frågorna framöver, men att utgå ifrån SKV:s ställningstagande tillsvidare är förstås rimligt.

Återtagen utdelning (frivilligt eller ofrivilligt)

SKV anser att om någon av parterna klandrar ett beslut om utdelning och får det upphävt på civilrättsliga grunder ska inte aktieägaren beskattas för utdelningen under förutsättning att denne även har betalat tillbaka en utbetald utdelning. Detsamma gäller om utdelningen aldrig har betalats ut. Om en aktieägare har blivit beskattad för utdelningen år 1 och återbetalning sker år 2 anser SKV att omprövning ska ske av beskattningsår 1.

Men skulle en aktieägare avstå från en beslutad utdelning eller betala tillbaka en utbetald utdelning av andra skäl anser SKV att utdelningen har varit disponibel. Aktieägaren ska därför beskattas för utdelningen. Återbetalningen ska då behandlas som ett kapitaltillskott till bolaget. Detta gäller dock inte om det rör sig om en korrigering av en beloppsmässigt felaktig utdelning eller liknande.

Framflyttad utdelning (beslut om senare utbetalningsdag)

När bolagsstämman beslutat om utdelning får aktieägarna en fordran på bolaget motsvarande det beslutade utdelningsbeloppet. Denna fordran är aktieägarens egendom. Bolaget kan inte längre förfoga över utdelningen eller kräva att aktieägarna ska avstå från sin fordran eller betala tillbaka utdelningen till bolaget.  SKV anser därför att en utdelning i pengar är disponibel på bolagsstämmodagen (på avstämningsdagen om bolaget är ett avstämningsbolag, dvs anslutet till en värdepapperscentral som hanterar utdelningar osv).

Men har stämman eller styrelsen (om styrelsen har det bemyndigandet av stämman) fattat beslut om en viss utbetalningstidpunkt är utdelningen i stället disponibel den dagen. Denna utbetalningstidpunkt måste dock infalla innan nästa årsstämma (enligt 18 kap 3 § aktiebolagslagen). Bestämmelsen är till för att skydda aktieägarna så även om samtliga aktieägare är överens om en ännu senare utbetalningsdag anser SKV att en utdelning är disponibel senast dagen innan nästa årsstämma.  

Kommentar

Att en framflyttad tidpunkt för beskattning av utdelning accepteras är bra. Det innebär ju att man slipper kalla till en extra bolagsstämma eller ha en försenad årsstämma bara för att man vill få utdelningen beskattad efter ett kalenderårsskifte exempelvis. Eftersom bolagets skattesituation inte påverkas, såsom vid exempelvis tantiemavsättningar, är det därför rimligt att inte fåmansföretagare automatiskt blir beskattade för dispositionsmöjligheten utan att det "avtal" som görs med bolaget om senare utbetalning också håller skattemässigt.

Att en frivilligt ångrad utdelning, antingen en utdelning som aldrig tagits ut eller en utdelning som återbetalats före kalenderårsskiftet, ändå ska beskattas känns däremot alltför hårt. Frågan är om SKV verkligen skulle få rätt om frågan prövas i domstol, det är något vi eventuellt får svar på i framtiden.

Skatteverkets ställningstagande Dnr: 131 324849-14/111

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!