Skatteplanering / Skatteplanering – vad är egentligen det?

Skatteplanering – vad är egentligen det?

Faktagranskad artikel

Här tipsar vi om ett antal relativt enkla skatteplaneringsåtgärder som ligger inom lagens råmärken och som kan minska din och företagets skatt.

Publicerad: 2023-01-15

Uttrycket skatteplanering har en positiv eller negativ klang beroende på i vilket sammanhang det används. Många "affärer" har ju blivit uppmärksammade i media och sätter fokus på frågan om vad skatteplanering egentligen är och vad som är tillåtet respektive inte tillåtet.

Rätt och fel

Trots att man följt alla lagar och anvisningar kan man ändå känna en viss skamsenhet på grund av sin skatteplanering. Varför är det så? Jo, den främsta orsaken är naturligtvis att benämningen skatte­planering används för mycket vanliga företeelser i samhället, nämligen skatteundandragande, skatteflykt, svartjobb, osv.

Det utan tvekan mest effektiva sättet att minska skatten är förstås att låta bli att ta upp skattepliktiga inkomster och dra av sådant som inte är avdragsgillt. Men då är vi inne på ett område som jag inte behandlar i den här artikeln. Inte på grund av att dessa metoder är ovanliga, utan på grund av att de inte kräver någon närmare beskrivning. Dessutom är de ­förbjudna.

Jag utgår från att alla företag och företagare ägnar sig åt den självklara skatteplaneringen att göra de avdrag man enligt skattereglerna har rätt att göra och ska göra, jag går därför inte in på avdrags­reglerna här. 

Moralisk och etisk fråga

Jag vill starkt varna för upplägg som ligger på gränsen till det tillåtna. Jag varnar inte bara för att det kan leda till rättsligt efterspel, vilket är nog så obehagligt, utan jag lägger faktiskt också en moralisk och etisk aspekt på spektakulära och tvivelaktiga förfaranden. Skilj alltså på sund och osund skatteplanering.

Häftigt?

Många är övertygade om att det finns mycket att göra på skatteplaneringsområdet. De flesta tror ­också att revisorer och skattejurister har massor av häftiga knep att dela med sig av till den som är beredd att betala för det. Och visst finns det en hel del att göra, men kanske inte så värst många ­häftiga och revolutionerande upplägg som verkligen håller vid en rättslig prövning.

Vad är då skatteplanering?

Skatteplanering kan definieras som en eller en serie åtgärder inom lagens råmärken för att minska skatten. Begreppet skatteplanering bygger alltså på sådant som lagstiftningen uttryckligen eller underförstått godkänner skattemässigt. Det kan handla om att minska eller senarelägga inkomstskatt / statlig skatt och socialavgifter eller någon annan skatt.

Skattefusk

Med tiden har dock skatteplanering blivit något som ofta ses som kontroversiellt. Kanske många då blandar ihop begreppet skatte­planering med skatteflykt (se nedan) eller skattefusk med exempelvis momskaruseller, men det är ju något helt annat.

Från enkel till avancerad skatteplanering

Begreppsinnehållet har nog också kommit att förskjutas med tiden, från enkel och okontroversiell skatteplanering av typen ränteavdrag och maximal avskrivning på inventarier, till allt mer uppseende­väckande och avancerad skatteplanering såsom bolagsförpackning av tillgångar och interna aktieöverlåtelser.

Fortfarande handlar det ändå om godtagbara transaktioner som ­håller sig inom lagens råmärken, men självklart hamnar man lättare i närheten av gränsen till det tillåtna när transaktionerna blir mer avancerade och komplexa.

Skatteflykt och genomsyn/helhetssyn

I vissa fall kan skatteplanering ge oväntat utfall och, trots att transaktionerna är förenliga med lagens ordalydelse, anses strida mot lagens syfte och ändamål och därmed komma att underkännas.

I mer sällsynta fall underkänns transaktionerna med hänvisning till skatteflyktsreglerna eller på grund av ett genomsyns-/helhetssyns­resonemang.

Skatteflyktslagens regler ska användas om rätts­handlingarnas verkliga innebörd stämmer överens med deras rubricering men det uppkommer otillbörliga skatteförmåner.

Ibland kommer man i kontakt med begreppet genomsyn eller helhetssyn. Begreppet återfinns inte i lagstiftningen och används inte heller uttryckligen i rättspraxis men domstolar kan ändå göra en bedömning utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd.

Förmögenhetskatt

Förmögenhetsskatten slopades från taxeringen 2008. Därmed är det inte längre intressant med mer eller mindre halsbrytande manövrar inför årsskiftena bara för att minimera eller helt undvika förmögenhetsskatt.

Arv och gåva

Tack vare slopandet av arvs- och gåvoskatten är det numera väldigt lätt att skatteplanera med exempelvis gåvor. Ett generationsskifte är inte alls besvärligt att genomföra längre ur skattesynpunkt om man är villig att överföra tillgångarna genom arv, gåva, bodelning eller testamente.

Det finns dock fortfarande några saker att tänka på, t ex när det ­gäller risken för uttagsbeskattning för givaren, mottagarens skattesituation när det gäller anskaffningsvärden mm, möjligheten att avskriva gamla vederlagsreverser och möjligheten att upphäva tidigare framskjuten beskattning.

Inkomstskatt och socialavgifter

Målen för skatteplanering när det gäller inkomstskatt och social­avgifter kan vara att:

 • Minska marginalskatten genom ­omfördelning mellan åren.
 • Minska den totala skatten på en inkomst.
 • Skjuta skattebetalningen framåt i ­tiden så att nuvärdet av ­betalningen blir lägre.
 • Omvandla arbetsinkomster till ­kapitalinkomster.
 • Undvika dubbelbeskattningen.
Marginalskatteplanering

För aktiebolag, ekonomiska föreningar mfl juridiska personer gäller en rak inkomstskatt (bolagsskatt), oavsett inkomstnivå. Någon marginalskatteplanering blir därmed inte aktuell i dessa företagsformer. Här handlar det istället om att skjuta upp eller ­minska beskattningen. Möjligen kan man spekulera om en framtida sänkt bolagsskatt.

För enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag, privatpersoner och för delägare i aktiebolag fungerar det inte på samma sätt som i aktiebolag eftersom skatten är progressiv (ökar vid högre inkomster). Den del av arbetsinkomsten som ligger över den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt beskattas hårdare än den del som ligger under. Det beror på att ­statlig skatt (med 20%) bara tas ut på den överskjutande delen. På den del av inkomsten som ligger under brytpunkten är det bara kommunal skatt.

Marginalskatteplanering bygger på att du genom olika åtgärder minskar din deklarerade inkomst under år när du ligger över brytpunkten, och istället skattar för pengarna när du senare (eller tidigare) år ligger under brytpunkten.

Här är några exempel på marginalskatteplanering.

 • Reglerna om ackumulerad inkomst är en marginalskatteåtgärd. Reglerna gäller inkomster som betalas ut under ett år, men som hör till flera år, exempelvis ett avgångsvederlag, en engångsutbetalning av pension, en stor försäkringsersättning, en försäljning av konstnärliga eller litterära ­alster som skapats under en följd av år eller den tjänste­beskattade delen av kapitalvinst på kvalificerade aktier. Om denna extrainkomst gör att du just detta år hamnar över brytpunkten kan du ansöka om särskild skatteberäkning och i vissa fall slippa betala statlig skatt.
 • Avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond i enskild firma eller handelsbolag.
 • Utnyttja räntefördelning på inkomster över brytpunkten för statlig skatt.
Minska den totala skatten

En intressant form av skatteplanering går ut på att försöka minska den totala skatten på en inkomst. Med total skatt menas då summan av bolagsskatt, socialavgifter och inkomstskatt för ägaren av ett aktiebolag (eller en anställd) respektive egenavgifter och inkomstskatt för ägaren av en enskild firma eller ett handelsbolag.

Här handlar det oftast om att hitta regler som gör det möjligt att ta ut medel eller förmåner ur företaget på ett så skattemässigt förmånligt sätt som möjligt, totalt sett.

Åtgärder för att minska den totala skatten kan exempelvis handla om

 • att etablera företag i eller flytta verksamhet till länder med lägre företagsbeskattning än i Sverige
 • att i aktiebolag framkalla skattefria vinster på näringsbetingade andelar istället för skattepliktiga överlåtelser av andra tillgångar, t ex genom förpackning av tillgångar med övervärden i dotter­bolag
 • arbete under längre tid (så att t ex sexmånaders- eller ettårs­regeln gäller) i ett land med lägre beskattning än Sverige
 • årsskiftesplanering när det gäller inkomstslaget kapital så att förluster kvittas mot vinster i så stor utsträckning som möjligt och så att ett eventuellt underskott i kapital blir högst 100 000 kr
 • skattefria traktamenten och skattefria reseersättningar (avdragsgilla för företaget och beläggs inte med socialavgifter)
 • skattefria förmåner, t ex motion och friskvård samt minnesgåvor och julgåvor (gäller endast anställda, t ex ägare till aktiebolag) som dessutom är avdragsgilla för företaget och som inte beläggs med socialavgifter

Det blir kanske inte några stora skattevinster på alla exemplen ovan, men sammanlagt kan det nog för de flesta företag handla om en hel del pengar varje år.

För en mer utförlig och detaljerad genomgång av dina möjligheter till sund skatteplanering rekommenderas boken Fåmansföretag & skatteplanering. Beställ e-boken för 298 kr.

Lura inte dig själv

När det gäller exemplen om förmåner måste det självklart handla om förmåner som företagsägaren/den anställde verkligen vill ha, dvs sådana förmåner som han annars skulle ha betalat för privat. Annars blir det fånigt att ens prata om en minskning av den totala skatten. Det måste ju vara bättre att betala skatt istället för att ­slösa bort pengarna.

Skjuta skatten framåt

Att skjuta skattebetalningen framåt i tiden är populärt, oavsett marginal­skatt. Och visst är det diskonterade nuvärdet av en uppskjuten räntefri betalning lägre än en betalning direkt. Med dagens låga räntenivåer är vinsten dock liten.

Du måste också vara medveten om vad du gör, så att du är beredd att betala skatt när uppskovet har gått till ända. Denna ”detalj” har många en benägenhet att glömma och blir därför helt tagna på ­sängen när den dag kommer då skatten ska betalas.

Många skjuter reflexmässigt skatten framför sig, medan andra ­känner trygghet i att inte ha några latenta skatteskulder som ligger och ruvar. Vad som är bäst beror nog på vilken typ av person du är.

Spekulation om sänkta skatter

Många hoppas också på att skatten kommer att ­sänkas rejält tills det år dags att betala den framskjutna skatten. Och hoppas och speku­lera om det kan man ju alltid. Inkomstskatten och socialavgifterna har ju sjunkit successivt de senaste åren.

Även för aktiebolag kan man spekulera om en framtida sänkt skatt, även om den i dag är relativt låg ur ett europeiskt perspektiv.

Här nedan följer några exempel på metoder för att skjuta skatten framåt. Dessa kan också användas för marginalskatteplanering.

 • Uppskov vid byte av bostad.
 • Pensionssparande.
 • Periodiseringsfonder.
 • Anläggningsreserv = överavskrivning på inventarier (tills inventarierna säljs eller den redovisningsmässiga avskrivningen hinner ifatt).
Omvandla arbetsinkomster till ­kapital­inkomster

Det lönar sig normalt att omvandla arbetsinkomster till kapital­inkomster, eftersom det inte är några socialavgifter på kapital­inkomster. Ligger du över brytpunkten blir dessutom skatten lägre, eftersom skatten på kapitalinkomster endast är 30%.

Även om du ligger under brytpunkten, blir skatten något lägre om din kommunalskatt är högre än 30%. Dessutom kvoteras vissa kapital­inkomster så att den effektiva kapitalskatten ligger under 30%.

Dessa skatteplaneringsåtgärder har fördelen att de inte innebär någon ryggsäck. Skattelättnaden är definitiv, och det kommer inte surt efter. En sak kan dock vara negativ: Kapitalinkomster är varken pensions- eller sjukpenninggrundande.

Exempel:

 • Genom systemet med utdelning kan du som delägare i aktiebolag skatta i inkomstslaget kapital för den del av vinsten i företaget som kan ses som en avkastning på ditt satsade kapital.
 • Till denna typ av skatteplanering räknar många också möjligheten att ta ut kapitalbeskattad ränta på inlåning till aktiebolag och kapitalbeskattad hyra vid uthyrning till aktiebolag och handels­bolag.
 • Räntefördelning i enskild firma och handelsbolag, dock i första hand om inkomsten ligger över brytpunkten för statlig skatt eftersom inkomstskatten och egenavgifterna är så pass låga på inkomster under brytpunkten att det sällan lönar sig med räntefördelning.
Undvika dubbelbeskattningen

I de flesta fall handlar inte skatteplanering om att helt undvika beskattning utan om att minska beskattningen. Oftast går skatteplaneringen ut på att effekterna av systemet med dubbelbeskattning ska lindras.

Vad menas då med begreppet dubbelbeskattning? Ja, i korthet kan man säga att en vinst som uppkommer i ett företag beskattas två gånger, dvs dubbelt – först hos företaget och därefter hos företags­ägaren.

Den svenska bolagsbeskattningen innebär att företaget betalar en låg skatt på den vinst som behålls i företaget. Detta kallas för förstaledsbeskattning. I en enskild firma eller för en delägare i ett handelsbolag motsvaras detta av att behållna vinster i företaget kan beskattas med låg expansionsfondsskatt på samma nivå som bolagsskatten.

När ett aktiebolag sedan delar ut nettovinsten till aktieägaren drabbas samma vinst, som tidigare beskattats i bolaget, av utdelnings- eller kapitalvinstbeskattning. Alternativt tar aktieägaren ut nettovinsten i form av lön och då blir det skatt och socialavgifter på denna lön. Detta kallas för andra ledet i dubbelbeskattningen. Skattesatsen för ­andra ledets beskattning kan ligga på allt mellan 0 och 57% beroende på delägarens inkomstnivå och i vilken form vinsten tas ut (som utdelning, lön osv).

För en enskild näringsidkare eller en delägare i ett handelsbolag motsvaras utdelning eller löneuttag av att expansionsfonden återförs till beskattning (då återbetalas expansionsfondsskatten) och att vinsten därefter beskattas med inkomstskatt och egenavgifter.

Av Ulf Bokelund Svensson, skatteexpert och vd på Björn Lundén

 

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!